20. oktober 2014

KL bidrager til forhandlingerne om EU's affaldspakke

EU-Kommissionens nye forslag til affaldspakke bliver i disse dage drøftet. Direktiverne sætter rammerne for de danske kommuners affaldshåndtering, og har derfor høj prioritet i KL's EU-interessevaretagelse.

I disse dage i Bologna, Italien, debatterer EU's Regionsudvalg EU-Kommissionens nye forslag til affaldspakke, der skal bidrage til EU's overgang til en cirkulær økonomi.

KL var ved mødet repræsenteret ved Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og næstformand for KL's Internationale udvalg og ved Henrik Brade Johansen, byrådsmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune og medlem af KL's Internationale udvalg.

Jens Ive og Henrik Brade Johansen understregede i debatten, at det er positivt, at EU sætter ambitiøse mål for genanvendelse af affald, og at der laves fælles EU-indsats.

Høj prioritet for KL

Regionsudvalget diskuterede torsdag, hvordan EU i fremtiden kan medtænke genanvendelse af affald i den europæiske økonomi. Debatten kommer på baggrund af et initiativ fra EU-Kommissionen, "affaldspakken", der sætter fokus på, at EU i stigende omfang skal omlægges fra en lineær til cirkulær økonomi.

I en cirkulær økonomi genanvendes så meget af affaldet som muligt, således at ressourceforbruget mindskes mest muligt. Dette står i modsætning til den traditionelle lineære brug-og-smid-væk økonomi, hvor affaldet ikke genavendes, men i stedet deponeres på lossepladsen.

Affaldspakken vil medføre en ændring af seks affaldsdirektiver. EU-Kommissionen lægger bl.a. op til en fælles EU-definition på ”kommunalt affald" og høje mål for genanvendelse.

Direktiverne sætter rammerne for de danske kommuners affaldshåndtering, og har derfor høj prioritet i KL's EU-interessevaretagelse.

Positive elementer

I debatten slog Jens Ive og Henrik Brade Johansen fast, at pakken indeholder mange gode elementer, herunder en fælles EU-definition, de meget ambitiøse mål for genanvendelse og mål om at mindske deponering i alle EU-lande. Jens Ive siger i denne forbindelse:

"Det vil være positivt, hvis alle medlemslande i fremtiden efterlever de samme genanvendelsesmål og anvender de samme definitioner. På den måde kan vi via en fælles EU-indsats komme nærmere en cirkulær økonomi. De danske kommuner er allerede godt på vej i indsatsen og efterlever flere af de mål, som EU-Kommissionen lægger op til.

Incitamenter til borgerne

Det blev fra KL's side desuden bemærket i debatten, at der skal gives incitamenter til borgerne til også at bidrage til  en mere ressourceeffektiv økonomi.

"For at lykkes med bedre resurseudnyttelse er det afgørende at få borgerne aktivt involverede. Det sker i stigende grad gennem husstandssortering i mange kommuner, men bør suppleres med økonomi pisk og gulerod såsom betaling af husholdningsaffald efter vægt og udbredelse af pantordninger, som vi har gode erfaringer med herhjemme," siger Henrik Brade Johansen.

Affaldspakken kræver nye investeringer

Jens Ive og Henrik Brade Johansen bemærkede dog, at nogle af elementerne i direktiverne umiddelbart kan medføre øgede udgifter for de danske kommuner. Men det er udgifter, som man kan betale sig hjem i form af mindre resurseforbrug og energiproduktion. Dertil siger Jens Ive:

"De meget ambitiøse mål i Kommissionens forslag vil medføre nogle initiativer, som f.eks. at der skal udvikles og bygges nye sorteringsanlæg eller nye indsamlingsmetoder. Disse initiativer kræver nye investeringer, der kan blive omkostningsfulde for kommunerne."

KL følger Regionsudvalgets behandling af affaldspakken meget tæt. Regionsudvalgets udtalelse forventes vedtaget i februar 2015. KL har i september 2014 afgivet høringssvar til affaldspakken.

 

Fakta

De vigtigste elementer i affaldspakken:

  • Fælles EU-definition på kommunal affald
  • Forhøjelse af målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for kommunalt affald til mindst 70 % i 2030.
  • En ikke-bindende målsætning om at madaffald skal reduceres med mindst 30 % mellem 2017 og 2025.
  • Krav om særskilt indsamling af bioaffald i 2025.
  • Forhøjelse af målet for genbrug og genanvendelse af emballageaffald til, at minimum 60 % af alt emballageaffald skal forberedes til genbrug eller genanvendes i 2020, 70 % i 2025 og 80 % i 2030.
  • Målsætninger om begrænsning af deponering.
  • Forenkling/ensretning af medlemsstaternes indberetningsforpligtelser.
  • Indførelse af et system for tidlig varsling af manglende overholdelse.