20. november 2014

Spildevandsdata i DIADEM

Kommunerne skal inden udgangen af 2015 digitalisere udvalgte spilde-vandsoplysninger i henholdsvis PlansystemDK og BBR. Det er aftalt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen.

Opgaven er udløst af DIADEM-projektet med henblik på automatiske besvarelser om spildevand til ejendomsdatarapporterne fra 1. januar 2016. Opgaven vil i løbet af kort tid blive stadfæstet i en ændring af spildevandsbekendtgørelsen.

Der er aftalt et særskilt økonomisk bidrag til kommunerne på samlet 2 mio. kr., samt afsat mandskabsressourcer til at understøtte kommunernes arbejde. Hver kommune kan inden den 1. januar 2016 få udbetalt 20.000 kr., når digitaliseringsopgaven er tilendebragt. Kommunen vil på ethvert tidspunkt frem til 1. januar 2016 kunne bede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at blive frakoblet den semiautomatiske løsning for spildevand.

1. Baggrund og formål

DIADEM er et projekt, som har til formål at digitalisere, samle og tilgængeliggøre oplysninger, som har betydning i forbindelse med ejendomshandler, heriblandt oplysninger om spildevandsforhold.

DIADEM for spildevandsdata skal bidrage til at den nuværende semi-automatiske-løsning for oplysninger til ejendomsdatarapporten bliver automatisk. Dette skal bidrage til at lette sagsbehandlingen i kommunerne i forbindelse med ejendomsforespørgsler.

Den semiautomatiske løsning skal udfases med udgangen af 2015.

2. Den kommunale opgave

Den kommunale opgave bliver beskrevet i en kommende ændring til spildevandsbekendtgørelsen. Ændringsforslaget er udsendt i høring af Naturstyrelsen den 23. oktober 2014[1].

Omfanget af den kommunale opgave er endeligt aftalt mellem parterne (Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og KL) og da tidsfristen til opfyldelse af kravene er kort, udsendes denne information nu, og dermed før den endelige bekendtgørelse, så kommunerne og deres eventuelle rådgivere kan sætte opgaven i gang.

KL har i den kommunale budgetvejledning for 2015 udsendt i juni 2014, gjort opmærksom på opgaven, herunder nødvendigheden af at afsætte de nødvendige ressourcer til opgaven.

Den kommunale opgave indeholder dels en fremadrettet forpligtelse til indberetning af data, dels en forpligtelse til indberetning af visse eksisterende spildevandsdata inden udgangen af 2015.

Opgaven omfatter indberetning af data fra kommunernes spildevandsplaner i PlansystemDK, samt indberetning af visse spildevandsoplysninger i BBR.

Disse gennemgås nærmere her:

2.a Spildevandsplandata i PlansystemDK

Der skal indberettes to datasæt:

1)      Eksisterende og planlagte kloakoplande

2)      Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og –pligten helt eller delvist.

Vejledning til indberetning i PlansystemDK fremgår af PlansystemDK’s hjemmeside. PlansystemDK skal være opdateret inden den 31. december 2015.

2.b Spildevandsoplysninger i BBR

Der skal indberettes data på fem områder:

1)      Udnyttede tilladelser, udstedt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 og § 19, stk. 1-2.
Indberetningskravet gælder for ejendomme omfattet af kapitel 11 udenfor kloakopland og skal alene foretages fremadrettet.

For at sikre en fyldestgørende information i BBR foretages der en samlet maskinel opdatering af tomme Tilladelsesfelter i BBR med koden ”Ikke oplyst” for ejendomme udenfor kloakopland. Når kommunerne efterfølgende foretager sagsbehandling eller bliver oplyst om ændrede forhold så har kommunerne pligt til at opdatere Tilladelsesfelter i BBR.

2) Tilladelse til hel eller delvis udtræden af offentligt kloakfællesskab
Indberetningskravet omfatter fremadrettet registrering, samt indberetning af eksisterende data for de seneste tre år, hvilket vil omfatte 2012, 2013 og 2014. BBR skal være opdateret med de bagudrettede oplysninger inden den 31. december 2015.

3) Gældende påbud udstedt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 30 og § 28, stk. 4
Indberetningskravet omfatter både fremadrettede påbud og eksisterende, gældende påbud i forhold til de angivne paragraffer. BBR skal være opdateret med de bagudrettede oplysninger inden den 31. december 2015.

4) Indgåelse af kontraktligt medlemskab i medfør af § 7a, stk. 1 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Indberetningskravet omfatter både fremadrettede og eksisterende aftaler. BBR skal være opdateret med de bagudrettede oplysninger inden den 31. december 2015.

5) Ejendommens afløbsforhold
Indberetningskravet omfatter både fremadrettede og eksisterende data.
Kommunerne har allerede i dag pligt til indberetning og ajourføring af denne oplysning i BBR, jf. BBR-bekendtgørelsen nr. 1010 af 24/10/2012.

3. Økonomisk bidrag og kommunal understøttelse

For det samlede DIADEM-projekt blev der indgået en økonomisk aftale i 2009 mellem staten og KL, med forventning om, at den kommunale indsats derved var fuldt afregnet. I regnestykket indgik, at kommunerne ikke længere skulle udfylde ejendomsdatarapporter manuelt, at kommunerne ikke længere skulle sælge ejendomsdatarapporter, at staten lavede og stillede et it-system til rådighed, som ejendomsrapporterne fremadrettet blev dannet digitalt i, og at de nødvendige data til ejendomsrapporten skulle hentes fra eksisterende data eller tilsvarende.

For spildevandsdelen viste det sig imidlertid, at opgaven med at fremskaffe de nødvendige data til ejendomsdatarapporten ville blive dyrere end forudsat, hvorfor der har været gennemført en forhandling dels om indhold i digitaliseringsopgaven og dels om økonomi.

Der er aftalt et økonomisk kompensation til implementeringen i kommunerne. Det økonomiske bidrag er aftalt til 2 mio. kr. samlet for landets kommuner. Beløbet dækker ikke den fulde indsats, det vil kræve at opfylde indberetningskravet, da de 2 mio. kr. skal ses som et supplement til den allerede indgåede aftale i 2009.

KL og MBBL har drøftet, hvordan midlerne bedst kan fordeles mellem kommunerne under hensyn til, at de enkelte dele af digitaliseringsopgaven varierer i omfang mellem de enkelte kommuner, samtidig med, at administrationen af tildelingen ikke må udhule ordningen. Det er derfor aftalt, at bidraget fordeles ligeligt mellem kommunerne, som delfinansiering af kommunernes arbejde.

MBBL udbetaler pengene til kommunerne, når disse meddeler MBBL, at digitalisering af oplysninger om spildevand til brug for ejendomshandler jf. den kommende spildevandsbekendtgørelse er afsluttet i overensstemmelse med PlansystemDK’s datamodel og BBR’s registreringsvejledning.

Udover det økonomiske bidrag har KL og MBBL aftalt, at der i KL-regi afsættes personaleressourcer til at understøtte kommunernes arbejde med at opfylde indberetningskravet. Der vil dermed blive afsat konsulenttimer til at hjælpe kommunerne i gang og til at udarbejde informationsmateriale mv.. Aftalen om konsulenttimer igangsættes nu og løber ca. 1½ år frem.

Hvis du vil vide mere

KL: Tine Kilian Garbers, tkg@kl.dk, tlf. 3370 3464 og Susanne Lykke Jakobsen, syj@kl.dk, tlf. 3370 3302

MBBL: Hans Christian Gabriel, hg@mbbl.dk, tlf. 4171 7878

NST: Kenneth Ibsen, keibs@nst.dk, tlf. 72 54 47 50

Kontaktperson i KL

Tine Kilian Garbers, tkg@kl.dk, tlf. 3370 3464

 


[1] Der gøres opmærksom på, at der i høringsudkastet er sket en fejl i forhold til det aftalte, som ifølge aftale med Naturstyrelsen vil blive rettet i den endelige udgave. Det drejer sig om fejl i §7 d, stk. 4, hvor kravet om registrering fra 1/1-2012 ikke gælder tilladelser i stk. 1, nr. 1, men i stk. 1, nr. 2.