26. november 2014

LPNyt nr. 2014:13 - Afgørelse i faglig voldgift om månedslønnede handicapledsagere og søgnehelligdage

Ved tilkendegivelse af 29. oktober 2014 i faglig voldgift har KL fået medhold i, at kun effektiv tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen for månedslønnede handicapledsagere

 

FOA havde rejst faglig voldgift mod KL, idet det var FOA’s opfattelse, at månedslønnede handicapledsagere, der ikke arbejder på en søgnehelligdag, efter handicapledsager-overenskomstens bestemmelser havde ret til at få nedskrevet deres arbejdstidsnorm svarende til de timer, som de normalt ville have arbejdet den pågældende dag og således var uden forpligtelse til at arbejde et tilsvarende antal timer på et andet tidspunkt.

Baggrund

Overenskomsten for handicapledsagere fra 2005 havde i § 12 en bestemmelse om månedslønnede handicapledsageres krav på kompensation i forbindelse med søgnehelligdage.

 De medarbejdere, der arbejdede på søgnehelligdage, blev honoreret med et tillæg til timelønnen, jf. § 11, stk. 11,

 Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev reglerne aftalt ændret, således at 56-timers reglen i daværende § 13, der svarede til § 12 i overenskomsten fra 2005, blev afskaffet pr. 1. april 2009.

 Samtidig blev kompensation for arbejde på søgnehelligdage og søndage forbedret.

Dialog med de faglige organisationer

I løbet af 2010 var der en dialog mellem de centrale overenskomstparter om, hvorledes bestemmelsen skulle forstås og administreres.

Det var dog først i forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten i februar 2011, at parterne blev opmærksomme på, at der ikke var enighed om forståelsen af bestemmelsen i forhold til spørgsmålet om timer på søgnehelligdage, hvor medarbejderen ikke arbejder.

Efter afholdelse af mæglingsmøde, hvor parterne ikke kunne opnå enighed om sagen, indbragte FOA sagen for en faglig voldgift.

Sagens påstande og anbringender

Under den faglige voldgift gjorde KL gældende, at bestemmelsen om nedskrivning af arbejdstidsnormen i forbindelse med søgnehelligdage var aftalt bort ved overenskomstparternes forlig ved O.08 og at de timer som medarbejderen ikke præstere på søgnehelligdagen derfor kan planlægges udført en anden dag.   

FOA fastholdt, at månedslønnede handicapledsagere skulle have fri med løn og således ikke var forpligtet til at præstere timer fra søgnehelligdagen på et andet tidspunkt.

Opmanden fandt, at der var en umiddelbar sammenhæng mellem bortfaldet af kompensationsreglen i § 13 og forhøjelsen af løntillægget for effektiv tjeneste i § 12, stk. 11 – en forhøjelse, der i øvrigt også omfattede tjeneste på søndage. Opmanden frifandt på den baggrund KL og kommunen.

KL bemærker

Tilkendegivelsen bekræfter KL’s opfattelse af, at månedslønnede handicapledsagere alene skal honoreres for effektiv tjeneste. Ved frihed på søgnehelligdage skal timerne ydes på et andet tidspunkt indenfor normperioden på 26 uger.

Hvis du vil vide mere

Se voldgiftskendelsen nedenfor. 

Kontaktperson i KL

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til Lars Ørskov Schmidt (ORS@KL.dk) eller Isabel Bjørg Carlander (IBC@kl.dk).

 

YDERLIGERE MATERIALE