01. november 2014

KL foreslår flere tilbud til flygtninge og bedre handlemuligheder for kommunerne

”I kommunerne er vi parate til at tage opgaven på os. Og det er afgørende, at der bliver fleksibilitet og handlemuligheder til at nytænke integrationsindsatsen, så vi kan håndtere de flygtninge, der kommer.”

Sådan lyder det fra KL, som nu kommer med flere foreløbige forslag til at håndtere opgaven.

Kommunerne går positivt til opgaven med at tage imod det store antal asylansøgere, der kommer til landet, og KL kommer derfor nu med flere foreløbige forslag til integrationsindsatsen. KL appellerer til, at kommunerne kan få lov at arbejde med integrationsindsatsen i et nyt lys.

”Det er afgørende, at der bliver skabt fleksibilitet, og at vi får mulighed for at tænke i nye baner, fx i forhold til de integrationsprogrammer, som flygtningene og deres familier skal igennem. Det vil vi gerne drøfte med regeringen,” siger KL’s formand Martin Damm.

Hvad angår integrationsprogrammerne foreslår KL fx, at der tænkes i nye og andre modeller, som medtager elementer fra det nuværende integrationsprogram suppleret med indsatser, der er relevante i forhold til en tilbagevenden.

”Først og fremmest er det jo et principielt spørgsmål, om den midlertidige beskyttelse skal have samme mål om et integrationssigte, eller der skal indlægges andre elementer, der ruster asylansøgerne til at vende tilbage. Når det er sagt, så mener vi, at tilbudsviften og kommunernes råderum til at tilrettelægge et integrationsprogram skal udvides, så det at være deltager i et integrationsprogram fx kan bestå i at være frivillig – eksempelvis som modermålslærer med tilknytning til folkeskolen,” siger Martin Damm.

Som nævnt flere gange, så er det at finde egnede boliger til de nyankomne flygtninge én af de væsentligste udfordringer for kommunerne. Også her har KL nogle bud:

”Vi ser gerne, at staten understøtter og finansierer etablering af flygtningelandsbyer, som man gjorde i sin tid med de mange bosniske flygtninge. Derudover mener vi, at tomme statslige bygninger skal bringes i spil til midlertidig indkvartering, som vi gør med tomme kommunale bygninger. Og fx ser vi også gerne en lempelse, hvad angår de almene boliger, så kommunerne i en nødsituation kan anvise flygtninge en bolig i udsatte boligområder, hvilket kommunerne ikke må i dag,” siger Martin Damm.

Civilsamfundet på banen

KL håber også, at civilsamfundet vil spille sig selv på banen i forhold til at hjælpe med indsatsen.

”Frivillige danskere vil fx kunne gøre stor nytte og gavn i modtageindsatsen, og på den måde tror jeg, at man kan styrke et folkeligt engagement. Vi ser også civilsamfundet som en del af løsningen i forhold til boligdelen. De humanitære organisationers netværk er eksempelvis oplagt til at blive inddraget til private indkvarteringsløsninger, fx i form af en boligbørs, hvor private kan melde ind, hvis de vil udleje et værelse, sommerhus eller lignende,” siger Martin Damm.

KL ser frem til at drøfte de konkrete initiativer med regeringen.
Læs nogle af KL's foreløbige forslag i pdf'en nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's foreløbige forslag vedr. indsatsen over for flygtninge