04. november 2014

Arbejdsretten frifinder KL i strid om skolepædagoger

Det var ikke i strid med Hovedaftalen, da kommunerne under lærerkonflikten i 2013 satte skolepædagoger og pædagogmedhjælpere til at føre tilsyn med eleverne. Det har Arbejdsretten netop slået fast, og frifinder derved KL.

Under konflikten mellem KL og Lærernes Centralorganisation i 2013 vejledte KL kommunerne om at bruge skolepædagoger og pædagogmedhjælpere til at føre tilsyn med skoleeleverne i den klasse, de i forvejen var tilknyttet, i den periode hvor lærerne var lockoutet.

Det udløste en strid i Arbejdsretten, da BUPL og FOA mente, at det var i strid med Hovedaftalen. De faglige organisationer mente nemlig, at skolepædagoger og pædagogmedhjælpere alene kunne pålægges at føre tilsyn med et reduceret antal elever i den periode, hvor læreren var ramt af lockout. Organisationerne henviste til en voldgiftskendelse tilbage fra 1985.

Nu har Arbejdsretten afsagt dom i sagen og har frifundet KL.

”Vi er meget glade for afgørelsen og finder den naturligvis rigtig,” lyder det fra KL’s chefjurist Karsten Thystrup.

I dommen lyder forklaringen således:

”Den tilsynsopgave, som skolepædagogerne mv. skulle varetage under lockouten af lærerne, var en del af deres sædvanlige arbejde og var dermed ikke konfliktramt. Der er tale om en opgave, der må betegnes som accessorisk i forhold til den undervisning og gennemførelse af pædagogiske aktiviteter, der normalt finder sted i klasserne uden for en konflikt-situation. Når endvidere henses til, at pædagogerne ifølge vejledningen hverken skulle undervise eller gennemføre pædagogiske aktiviteter med eleverne, mens lærerne var lockoutet, giver det forhold, at pædagogerne blev sat til at varetage tilsynsopgaven på egen hånd i forhold til det samme antal elever i klassen som forud for lockouten, ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at en efterlevelse af KL’s vejledning førte til en forøgelse af pædagogernes arbejdsintensitet.”

”Vi er først og fremmest tilfredse med, at KL’s konfliktvejledning ikke var i strid med Hovedaftalen, og at Arbejdsretten har givet os medhold i, at skolepædagoger og pædagogmedhjælperenes tilsynsopgaver på skolen ikke kan sidestiles med almindelig pasningsopgaver, hvor der jo ligger en voldgiftskendelse, som siger, at børnetallet i sådanne situationer skal reduceres,” siger Karsten Thystrup. 

Hermed er den sidste arbejdsretssag, som er en udløber af lockouten på lærerområdet i 2013, afgjort som de øvrige, på en tilfredsstillende måde for KL og kommunerne.