14. marts 2014

Sekretariater for vandråd er på plads

Flere organisationer har ønsket vandråd i hele landet, og dermed har hvert af de 23 hovedvandoplande fået en kommune som sekretariat for de nye vandråd.

Kommunerne skal i år levere forslag til vandplanens indsatsprogram for vandløbene. Nye vandråd kan drøfte indsatsen og rådgive kommunerne om, hvordan indsatsprogrammet bør udformes. Både landbrug og grønne organisationer har ønsket vandråd i samtlige hovedvandoplande.

”Der er mange lodsejere og sportsfiskere, som har relevant viden at bidrage med. Dette er en oplagt måde at varetage den lokale dialog om dette og udarbejde forslag til statens indsatsprogram på området”, siger Niels Philip Jensen, konsulent i KL’s kontor for Teknik og Miljø, der glæder sig over interessen for mere lokal dialog om indsatsprogrammet.

22 havde ansøgt

Hovedvandoplande er de områder, hvor vandet strømmer gennem vandløb til en fjord eller et havområde. Det er naturlige vandskel, som danner grænse.

Vandskel falder kun sjældent sammen med kommunegrænserne, derfor deler flere kommuner hovedopland, og de fleste kommuner har arealer i mere end et hovedopland.

På grundlag af indstillinger fra kommunerne i 22 af de 23 oplande har Miljøministeren har netop godkendt og udpeget en sekretariatskommune alle steder.

Hovedopland

Sekretariatskommune

Nordlige Kattegat Frederikshavn
Limfjorden Aalborg
Mariager Fjord Mariagerfjord
Nissum Fjord Holstebro
Randers Fjord Viborg
Djursland Norddjurs
Aarhus Bugt Aarhus
Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern
Horsens Fjord Hedensted
Vadehavet Esbjerg
Lillebælt/Jylland Kolding
Lillebælt/Fyn Assens
Odense Fjord Odense
Storebælt Nyborg
Sydfynske Øhav Svendborg
Kalundborg Kalundborg
Isefjord og Rosk. Roskilde
Øresund Gribskov
Køge Bugt Køge
Smålandsfarvandet Næstved
Østersøen  Vordingborg
Bornholm Bornholm
Kruså-Vidå Tønder