24. marts 2014

Moderne velfærd kræver mod, tillid og lokale løsninger

Kronik: Velfærdsstaten står over for store udfordringer, for pengene er knappe, borgernes behov forandrer sig, og nogle medarbejdere oplever, at deres faglighed bremses af bureaukrati.

Af økonomi-og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), formand for KL, Martin Damm (V), formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S), formand for FTF, Bente Sorgenfrey, formand for OAO, Bodil Otto, og næstformand for Akademikerne, Ingrid Stage

Et soldrevet strandbibliotek, mobile saunavogne og flere brugerdrevne ungdomskulturhuse. Det er nogle af de nye tilbud, der er kommet i Københavns Kommune på kultur-og fritidsområdet. Resultatet er høj brugertilfredshed og fald i sygefravær blandt medarbejderne.

Årsagen er, at politikerne har besluttet at afskaffe unødvendige regler om kontrol og dokumentation og i stedet har sat dialog, faglighed og tillid mellem ledelse og medarbejder i højsædet.

I Region Midtjylland og socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune samler man indsatsen for borgere med psykiatriske lidelser under ét tag, så det bliver nemmere for borgeren at finde vej, og resultatet er bl.a. færre indlæggelser og genindlæggelser. Og hos politiet i Nordsjælland sender man SMS'er til borgerne og får tips tilbage, der leder til opklaringer af indbrud.

Allerede godt i gang

Fornyelsen af den offentlige sektor er med andre ord allerede godt i gang mange steder i landet. Vi kan løse opgaverne bedre til gavn for både borgere og ansatte, og vi vil gerne have den nytænkning spredt ud til hele den offentlige sektor.

Moderniseringen af den offentlige sektor er en af de mest afgørende samfundsopgaver, vi har foran os. Vi - regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne - indgik derfor sidste sommer en aftale om principper for samarbejde om modernisering af den offentlig sektor.

Det er en aftale om, hvordan tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering er vejen frem til en moderne offentlige sektor. Det skrev vi ned i syv principper, der forpligter alle dele af den offentlige sektor, staten, regionerne og kommunerne.

Principperne er pejlemærkerne for den kulturændring, vi ønsker, hvor vi bryder med dagligdagens vanetænkning og begynder at tilrettelægge arbejdet anderledes, smartere og mere effektivt. Med aftalen understreger vi, at regeringen, arbejdsgiverne og medarbejderne har et fælles ansvar for at få sat fuld damp på opgaven med at modernisere den offentlige sektor.

Store udfordringer

Velfærdsstaten står over for store udfordringer, for pengene er knappe, borgernes behov forandrer sig, og nogle medarbejdere oplever, at deres faglighed bremses af bureaukrati. Derfor gælder det om at udnytte de mange kompetencer hos de dygtige ansatte på sygehusene, i skolerne, på plejehjemmene og bibliotekerne og sikre rammer for god ledelse.

Unødvendige papirbunker og bøvlede processer skal smides i skraldespanden og erstattes af ansvar, indflydelse, fagligt råderum og arbejdsglæde. Fokus på dialog, åbenhed, klare mål og resultater vil give mere effektive løsninger, god velfærd for borgerne og større tilfredshed hos medarbejderne. Det hele med det klare mål at skabe resultater til gavn for borgerne og virksomhederne.

I fællesskab skal vi derfor tænke over nye og bedre måder at levere offentlig service på. Det vil kræve en benhård indsats blandt politikere, ledelse og medarbejdere. Vi skal både investere tid og ressourcer og samtidig udvise mod, evne og vilje til at reflektere og ikke mindst handle anderledes.

Vi har en forpligtelse til at ændre vores handlinger udfra viden om, hvad der virker. For udviklingen af den offentlige sektor hverken kan eller skal ske fra Christiansborg alene. Det ville i sig selv være et udtryk for topstyring og manglende tillid. Udviklingen sker lokalt - det er her, den faglige indsigt eksisterer.

Derfor har vi netop sendt en startpakke ud til alle offentlige arbejdspladser med en opfordring til at tage en lokal debat om, hvordan man kan være med til at forny den offentlige sektor. I startpakken opfordrer vi alle - politikere, arbejdspladser, ledere, medarbejderrepræsentanter og andre relevante personer ansat i den offentlige sektor - til at gå i dialog om, hvordan man arbejder med fornyelse.

Op til det lokale niveau

Det er op til det lokale niveau at prioritere, hvad der er vigtigst at forny, og hvad man konkret vil gøre. Debatten kan tages op i samarbejds-og MED-udvalg og andre relevante fora. Men med tillid følger ansvar. Det gælder for alle parter, der indgår i et tillidsbaseret samarbejde. I regeringen arbejdes der på at fastsætte nogle helt klare mål på de forskellige politikområder.

Herfra er det op til lokalpolitikere i kommunalbestyrelsen og regionsråd at beslutte sig for, hvordan man bedst når disse mål. Det er også en lokalpolitisk opgave at opstille yderligere mål inden for den overordnede ramme, hvis det giver mening i den konkrete sammenhæng. Men det er også en lokal forpligtelse at udvikle sin faglighed og bruge sin viden om, hvad der virker i praksis, for det giver de bedste velfærdsløsninger.

Vi har tiltro til, at de offentlige ledere vil omsætte de politiske mål til praksis i et tillidsfuldt samarbejde med deres medarbejdere og de borgere, de er i kontakt med i det daglige. Tillid er, når medarbejderne har albuerum til at bruge deres faglige skøn og dømmekraft, men u fra et overordnet mål. Tillid er også, når man tror på, at medarbejderne tager ansvar.

Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan man vil arbejde med aftalen. Derfor håber vi, at lederne vil skabe et åbent rum for at tænke nyt med udgangspunkt i medarbejdernes faglighed og erfaringer. Det kan være at organisere sig anderledes eller diskutere, hvad der virker, og hvad man ikke behøver gøre i fremtiden. Og vi skal brede hinandens succeser ud.

For det er ikke nødvendigt at genopfinde den dybe tallerken hver gang, vi vil gøre noget nyt, innovativt og anderledes.

Masser af viden

Der ligger masser af viden, der kan omsættes, og der findes også masser af gode lokale løsninger, som når Herning vælger at bruge den viden, som forskningen producerer om udsatte børn og unge til at skabe en god forebyggende social indsats, som senere vil give gevinster på voksenområdet.

Eller når hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum involverer medarbejderne direkte i udviklingen af deres arbejde og den daglige drift og dermed bliver medansvarlige aktører for udviklingen.

Eller regionernes udvikling af løsningen Videnspredning i Sundhedsvæsenet, der giver alle aktører i sundhedsvæsenet mulighed for at have dialog om mål, resultater og opgaveudvikling på tværs af fag, sektor og professionsgrænser. Så er det et godt eksempel på, hvor og hvordan aktørerne kan samarbejde om modernisering og effektivisering af sundhedsvæsenet med det fælles mål at skabe merværdi for patienter og borgere.

Der er masser af eksempler. Derfor har vi etableret Center for Offentlig Innovation, som fremover vil være med til at skabe overblik, så vi kan blive inspireret og lettere kan lære af hinandens succeser fra eksempelvis skoler, plejehjem, fængsler og sygehuse.

Arbejdet med at modernisere den offentlige sektor er allerede godt i gang. Men der skal mere skub på udviklingen.

Derfor holder vi i foråret en række inspirationsarrangementer i landets regioner på offentlige arbejdspladser. Her vil lokale politikere, ledere og medarbejdere fortælle om og lytte til innovative og inspirerende tiltag fra regionale, kommunale og statslige arbejdspladser.

Arrangementerne bliver forhåbentlig startskuddet til en debat på den enkelte arbejdsplads om, hvordan man kan bruge de syv principper som redskab til at sikre borgerne den bedst mulige velfærd og virksomhederne den bedst mulige service inden for de givne rammer.

Tillid er, når medarbejderne har albuerum til at bruge deres faglige skøn og dømmekraft, men udfra et overordnet mål

***************************************************
Kronikken bringes i dag, 24. marts, i Berlingske.