03. juni 2014

Store opgaver fastholdes på kommunale hænder

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen betyder, at udbetaling af en række væsentlige ydelser som fx sygedagpenge og kontanthjælp fastholdes i kommunalt regi. Til gengæld flyttes fem mindre opgaver til Udbetaling Danmark.

Det indgår som et element i den økonomiske aftale for 2015, at sygedagpenge, kontanthjælp, helbredstillæg, økonomisk friplads til daginstitutioner samt beboerindskudslån fastholdes som rent kommunale opgaver.

Alle fem ydelsesområder har ellers været underkastet en nærmere analyse med henblik på, om de eventuelt kunne flyttes til Udbetaling Danmark. Men det kommer altså ikke til at ske.

”Der er tale om væsentlige kommunale opgaver, som staten har haft alvorlige overvejelser om at flytte til Udbetaling Danmark,” konstaterer KL’s formand Martin Damm.

”KL har fra starten advaret imod en opgaveflytning, fordi der på flere områder indgår et skøn i vurderingen, og fordi det ville medføre en ringere service og risiko for, at borgeren ville blive en kastebold mellem flere myndigheder. Det går lodret imod tanken i kommunalreformen om at skabe én indgang for borgerne til den offentlige sektor”.

”Dertil kommer, at kommunerne gennem digitalisering allerede er i gang med at automatisere og effektivisere store dele af udbetalingsopgaverne, og at en opgaveflytning ville risikere at påvirke den faglige og økonomiske bæredygtighed negativt, fx i forhold til vejledningen af borgerne” siger Martin Damm.

KL har dog aftalt med regeringen, at fem væsentligt mindre opgaver overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om internationale opgaver, fleksydelse, begravelseshjælp, delpension og efterlevelseshjælp.

”Det er ikke en blomst, der er groet i KL’s have, at vi nu overfører fem nye ydelser til Udbetaling Danmark. Men det er tale om ydelser, der er 100 pct. objektive, og som ikke fylder meget i den enkelte kommune. Derfor kan det give faglig og økonomisk mening at samle kompetencerne i Udbetaling Danmark.,” siger Martin Damm.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015 er vedhæftet som pdf-fil.

Yderligere oplysninger: Pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE