16. juni 2014

LPNyt nr. 2014:09 - Justering af Skive-protokollatet

Skive-protokollatet indeholder ingen omregningsfaktor pr. 1. august 2014, og som følge heraf er der sket en teknisk justering af tillægsstørrelserne. Skive-protokollatets dækningsområde er uændret i forhold til hidtil.

I dette LPNyt uddybes de justeringer i protokollatet om Voldgiftskendelse Leg og Læring i Skive Kommune (”Skive-protokollatet”), som træder i kraft pr. 1. august 2014.

Uændret dækningsområde

KL og BUPL har moderniseret og opdateret den hidtidige sproglige beskrivelse af den undervisningsopgave, der er omfattet af protokollatet. Undervisningsopgaven har hidtil været beskrevet som den situation, at pædagogen som en mindre del af sin ansættelse varetager obligatoriske timer med et fagrelateret indhold, som den pågældende har et eneansvar for.

Pr. 1. august 2014 er denne beskrivelse redaktionelt ændret til, at pædagogen som en mindre del af sin ansættelse har eneansvar for undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner.

KL og BUPL er enige om, at der med de aftalte redaktionelle og tekniske justeringer i protokollatet ikke er tiltænkt hverken en udvidelse eller en indskrænkning af protokollatets dækningsområde.

Det betyder eksempelvis, at understøttende undervisning ikke er omfattet af Skive-protokollatet.

Bortfald af omregningsfaktor

Skive-protokollatet blev i sin tid aftalt mellem KL og BUPL som følge af en kendelse af en faglig voldgift om leg og læring i Skive Kommune fra 2000. Hensigten med protokollatet var i overensstemmelse med kendelsen at sørge for, at pædagoger ikke stilles ringere end lærere, hvis pædagogerne har eneansvaret for at varetage obligatoriske timer med et fagrelateret indhold i indskolingen.

I lyset af nye arbejdstidsregler for lærere og skolepædagoger uden bindinger på anvendelsen af arbejdstid, herunder bortfald af omregningsfaktorer, blev KL og BUPL enige om, at den hidtidige omregningsfaktor på 1,5 time pr. lektion i Skive-protokollatet bortfalder pr. 1. august 2014.

Ved bortfaldet af omregningsfaktoren er det således fremover ledelsen, der på baggrund af den konkrete undervisningsopgave og skolepædagogens kompetencer, kvalifikationer og erfaringer må vurdere, hvilke og hvor mange undervisningsopgaver den enkelte skolepædagog kan varetage.

Teknisk justering af tillæggene

Tillægsstørrelserne i Skive-protokollatet har hidtil været opgjort på baggrund af en samlet opgørelse af undervisningstid og forberedelsestid baseret på omregningsfaktoren 1,5 time pr. lektion.

Pr. 1. august 2014 ydes tillægget udelukkende på baggrund af en opgørelse af undervisningstiden, altså den tid som pædagogen faktisk underviser. I lyset heraf er tillægsstørrelsen forhøjet, således at det tillæg som ydes pr. 1. august 2014 pr. undervisningstime svarer til størrelsen på det tillæg, som før 1. august 2014 ydes på baggrund af en samlet opgørelse af tiden til undervisning og tiden til forberedelse.

Tillægsbeløbene er pr. 1. august 2014 opgjort pr. undervisningstime (klokketime), således at der ydes 21 kr. (31/3 2000-niveau) pr. klokketime, som pædagogen faktisk underviser i børnehaveklassen, og 42 kr. (31/3 2000-niveau) pr. klokketime, som pædagogen faktisk underviser på 1.-3. klassetrin.

Pædagogmedhjælpere

KL og FOA er enige om, at pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der som en mindre del af deres ansættelse har eneansvaret for at varetage undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, honoreres efter samme principper som pædagoger, jf. ovenstående.

Hvis du vil vide mere

KL har tidligere i i LPNyt nr. 100 af 29. november 2001 orienteret om Skive-kendelsen samt i LPNyt nr. 2014:04 om forliget om nye arbejdstidsregler mv. for skolepædagoger, som er blevet indgået mellem KL og BUPL.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Camilla Vendelboe Hagensen, e-mail: cvh@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Skive-protokollatet i lyset af nye arbejdstidsregler for pædagogisk personale