13. juni 2014

KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer

KL finder det overordnet positivt, at udpegning af drikkevandsressourcer i bekendtgørelser udstedt efter vandforsyningsloven flugter med den procedure, som fremover generelt gælder for udpegninger i relation til vandplanerne. Det betyder, at der løbende kan ske formel udpegning af de relevante områder.

KL savner dog en nærmere procedure for opdatering af bilagene til bekendtgørelsen. En sådan procedure må blandt andet indeholde bestemmelser om hvor hyppigt bekendtgørelsen som minimum skal revideres. Det er nødvendigt med en tilstrækkeligt hyppig revision, da de enkelte udpegninger er dynamiske og har stor betydning for den kommunale administration og planlægning. KL ønsker det tydeliggjort/afklaret, hvordan indvindingsoplande uden for OSD fremover opdateres og med hvilken frekvens.

Høringssvaret i hele sin længde kan læses herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning og administration mv af drikkevandsressourcer