24. juni 2014

FKG-projektet i budgetvejledningen 2015

På workshop for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG) i maj-juni blev business casen for projektet indgående drøftet. Denne drøftelse fører konkret til, at budgetvejledningen for 2015 tilpasses FKG-projektets nuværende status.

I 2015 vil bestyrelsen for FKG (Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 5.2) følge op på business casen, dog med en mere enkel metode end den, der blev anvendt på den oprindelige busines case. Nedenfor kan læses et uddrag af budgetvejledning angående FKG-projektet, således som den forventes at blive sendt til alle kommuner, der kan dog forekomme mindre redaktionelle ændringer i den endelige version.

Teksten i budgetvejledning 2015 angående FKG og geodata, lyder således:

I regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi gennemføres et geodataprojekt – Fælleskommunale Geodata (FKG). Projektet er skønnet at have en gevinst på ca. 60 mio. kr. årligt, og projektets bestyrelse forventer, at gevinsten langsigtet er på dette niveau. Gevinsterne opnås næppe, før der er udviklet og vedligeholdes værktøjer, som hjælper kommunerne. En kreds på 40 kommuner har på netop afholdte workshops givet deres omfattende forslag til, hvorledes projektet fremadrettet kan tilrettelægges og styres.

Der er en række forhold i projektet, som betyder, at gevinsten ikke kan forventes indhøstet i 2015 som oprindeligt forudsat. Blandt andet opereres der i projektet med at etablere en fælles database, og omkostningerne hertil er ikke indregnet fuldt ud i businesscasen. Dertil kommer, at det fx går langsommere i kommunerne med at udskifte omkostningstunge tekniske platforme med mere prisbillige løsninger end først estimeret. Endvidere er den fælleskommunale geodatamodel ikke implementeret i alle kommuner endnu, og implementeringen indebærer nogle omkostninger i 2015 og følgende år.

Projektets bestyrelse understreger, at business casen og tilknyttede gevinster gælder generelt for hele den kommunale sektor. Man skal anskue gevinsterne i business casen som et potentiale, som kommunerne kan vælge at indhøste eller ej. En benchmarking fra 2010 viste, at kommunernes omkostningsniveau med hensyn til geodata varierer med en faktor 5. Derfor vil gevinsten i særlig grad skulle høstes i kommuner med et højt omkostningsniveau. Man kan altså ikke antage, at business casen kan fordeles jævnt ud på kommunerne efter befolkningstal.

Anvendelse af geodata til analyse og kommunikation begynder at vise sin styrke. Det anbefales derfor, at kommunerne overvejer en omdisponering af geodataarbejdet fra de oprindelige opgaver til mere tværgående analyseprægede emner og geodatakommunikation. Dette vil være en overvejelse, som naturligt kan indgå i forbindelse med omlægninger som en konsekvens af FKG-projektet.

KL har tidligere anbefalet kommunerne at anvende ’open source’ produkter på geodataområdet som alternativ til omkostningstunge leverandørudviklede produkter. En aktuel undersøgelse viser, at 26 kommuner nu anvender ’open source’ produkter som fx Open Layers, Quantum GIS desktop klienten og Post GIS geodatabasen. Nogle få kommuner anvender udelukkende ’open source’ produkter, men flertallet af kommunerne anvender ’open source’ i sammenhæng med leverandørudviklede produkter.

Den fælleskommunale geodatamodel vil i sommeren 2014 blive implementeret til Post GIS-geodatabasen. Dermed står kommunerne med et godt grundlag for at øge anvendelsen af ’open source’ på geodataområdet. Man skal dog ikke tænke på ‘open source’ som værende fuldstændig gratis. Anvendelse af ‘open source’ forudsætter en betydelig implementeringsopgave, som skal forestås af en leverandør. 

Det anbefales derfor kommuner, som planlægger at skifte til ’open source’, at indgå i partnerskaber med andre kommuner om migrationen fra deres nuværende platform. Herved kan kommunerne dele omkostningerne. Det anbefales endvidere kommunerne at gøre alle systemmæssige tillægsydelser fra leverandører til ’open source’, således at disse ydelser er kommunalt ejet og kan tages i anvendelse af andre kommuner uden involvering af leverandører. Der henvises til publikationen ’Open Source software i det offentlige’ fra IT & Telestyrelsen i 2008, jf. link i afsnit 4.

Hvis det lykkes at etablere partnerskaber og tilrettelægge implementeringen leverandøruafhængigt, så vil overgang til ‘open source’ for mange kommuner indebære en betydelig besparelse. Samtidigt vil et kommunalt fællesskab om ’open source’ indebære en nyskabelse med hensyn til tværgående kommunalt fællesskab om geodata og forvaltningsmæssige opgaver med tilknytning til geodata.

For yderligere spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte konsulent Inge Flensted (inf@kl.dk).

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 5.2