19. juni 2014

Digitale læremidler øger elevernes motivation

Digitale læremidler kan øge elevernes motivation, frigøre tid og give lærerne bedre muligheder for at differentiere undervisningen, så alle elever bliver udfordret. Det viser en ny effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler i folkeskolen.

Rigtig mange skoler bruger it og digitale læremidler i undervisningen, så eleverne kan lære eksempelvis matematik og dansk ved hjælp af digitale programmer og spil. Og det er en god idé ifølge en ny effektmåling, der er gennemført som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen.

Den viser nemlig, at digitale læremidler øger elevernes motivation og giver lærerne bedre mulighed for at differentiere undervisningen. Lærerne oplever samtidig, at digitale læremidler kan frigøre tid.

Undersøgelsen peger også på, at der er stor variation i anvendelsen af digitale læremidler på tværs af skoler og lærere. Der er derfor et væsentligt potentiale i at styrke, øge og kvalificere anvendelsen af digitale læremidler.

”En bedre anvendelse af it og digitale læremidler i undervisningen er en central del af den nye folkeskole, fordi det er en af vejene til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Vi skal bruge den nye viden, vi her har fået, til at styrke indsatsen, så endnu flere lærere i fremtiden anvender digitale læremidler som en naturlig del af undervisningen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Jeg er glad for, at digitale læremidler fylder så meget i elevernes læringsmiljø. Det fremmer deres motivation og kreativitet. Nu forventer jeg så, at markedet fortsætter den gode udvikling, så der udvikles flere læremidler, der fremmer elev til elev-samarbejde og fællesskab samt bygger på virkelighedsnære situationer”, siger Anna Mee Allerslev, formand for KLs Børne- og Kulturudvalg.

Resultaterne af effektmålingen skal bl.a. bidrage til at kvalificere den fremadrettede udmøntning af indsatsen for it i folkeskolen, der bl.a. omfatter en pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og en ny pulje til udvikling af prototyper af digitale læremidler.

Om effektmålingen

Effektmålingen er gennemført i første kvartal af 2014 og bygger på to spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt skoleledere og lærere (ca. 1.425 lærere og 435 skoleledere har besvaret spørgeskemaerne) samt 194 kvalitative interviews med lærere. Effektmålingen baserer sig i vid udstrækning på de oplevede effekter af at anvende digitale læremidler i undervisningen.

Effektmålingen er gennemført som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen, der har til formål at styrke og øge anvendelsen af it i folkeskolen.

Rambøll Management Consulting og Boston Consulting Group har gennemført effektmålingen på vegne af styregruppen for it i folkeskolen, der består af Undervisningsministeriet/UNI•C - Styrelsen for it og læring, Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen, KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For yderligere informationer kontakt:

KL:

Vicekontorchef Lis Sandberg tlf. 3370-3311 og mail: lsb@kl.dk

UNI•C – Styrelsen for it og læring:

Specialkonsulent Lone Ring tlf. 3392-5755 og mail: Lone.Ring@uni-c.dk