01. juli 2014

Fælles Kommunale geodata nyhedsbrev juli 2014

De tre workshopdage i Middelfart d. 20.-21. maj og 10. juni, er nu veloverstået. FKG-bestyrelsen har fået en masse værdifulde input, som vil blive anvendt i den videre proces for FKG-arbejdet.

Deltagere fra mere end 40 kommuner kom til de 3 workshopdage med en god stemning og velvilje til at bidrage positivt til projektet, om end der også var mange spørgsmål og bekymringer, der blev drøftet.

På de to første workshopdage blev der udfærdiget udkast til en handlingsplan for det videre forløb af FKG-projektet. Handlingsplanen består af 5 hovedspor:

  • Formål og strategi
  • Økonomi og resurser
  • Formidling
  • Datamodel
  • Database og distribution

Til disse hovedspor blev defineret i alt 19 aktiviteter.

Udkastet til handlingsplan blev forelagt og drøftet i hovedtræk i FKG-bestyrelsen d 28. maj.

FKG-bestyrelsen slår fast, at FKG ikke afsluttes ved udgangen af 2014, men at projektet har foranlediget, at en proces om standardisering på det kommunale geodataområde er sat i gang og, at denne proces skal fortsætte.

Bestyrelsen takker for mange og gode input, der danner grundlag for det videre arbejde.

Udkastet til handlingsplanen blev yderligere forfinet på den 3. workshopdag. Hen over sommeren vil handlingsplanen blive uddybet med beskrivende tekst af de 19 aktiviteter og dernæst komme i høring blandt workshopdeltagerne i perioden 11-25. august.

I den videre proces kan der blive mulighed for bred høring af hele eller dele af handlingsplanen i takt med, at bestyrelsen beslutter aktuelle tiltag.

Workshopdeltagerne øvede sig også på at fortælle ”gode historier” om, hvad geodata kan anvendes til hos den brede skare af brugere, hvor geodata kan gøre gavn. Der er enighed om, at det er en disciplin, som er gavnlig, men også en disciplin hvor vi kan levere grundhistorier og derefter må have hjælp til formidlingen.

Endelig blev der på den sidste workshopdag arbejdet med muligheder og forhindringer for kommunale samarbejder på forskellige områder, med den grundforudsætning, at der arbejdes med en fælles datamodel.

Også her kom der mange gode vinkler, som giver værdifuldt materiale til den videre proces for FKG-arbejdet.

Alt materialet vil i den kommende tid blive bearbejdet og drøftet i bestyrelsen, og der vil løbende blive orienteret om de tiltag, der besluttes.

Følg med på www.kl.dk/fkg og tilmeld dig nyheder fra ”Teknik og Miljø” eller ”Administration og Digitalisering”, så vil nyheder komme i din mailboks.

www.kl.dk/fkg lægges også materialer fra de 3 grupper, der nu arbejder på delområder af FKG-arbejdet:

  • FKG-datamodel
  • FKG-implementering
  • FKG på DAI

Husk også dialoggrupper på kl.dk, der giver mulighed for dialog mellem kommuner og mellem de nedsatte gruppe og kolleger.

Til slut en opfordring til at gå i gang med eller komme videre med datakonvertering til FKG-datamodellen, det er jo det arbejde, der er grundlaget for alle videre aktiviteter i FKG-arbejdet.

 

I ønskes en rigtig god sommer

På vegne af bestyrelsen

Eva Kanstrup

Teknisk direktør i Herning Kommune