17. januar 2014

LPNyt nr. 2014:03 - Afgørelse i faglig voldgift – opsigelse af lokal kutyme om timereduktioner på musikskoleområdet

KL og Aarhus Kommune har ved faglig voldgift fået medhold i en sag om opsigelse af en lokal kutyme om ydelse af timereduktioner til musikskolelærere. Opmanden fastslog, at Aarhus Kommune var berettiget til ensidigt at beslutte, at der ikke fremadrettet skulle ydes timereduktioner til musikskolelærere iht. ”kan”-bestemmelser i overenskomsten.

 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) anlagde sag, da Aarhus Musikskole på grund af besparelser opsagde de kommunalt besluttede timereduktioner, som var ydet i henhold til ”kan”-bestemmelser i overenskomsten. Timereduktionerne havde været gældende på Aarhus Musikskole i en årrække og blev af musikskolen opsagt til bortfald pr. 1. august 2011.

Adgang til at ændre vilkår iht. en ”kan”-bestemmelse

Der var tale om timereduktioner ydet i henhold til § 14, stk. 5 og 6 i Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde timereduktioner for særlig kvalificeret undervisning eller for særlig undervisning ved musikalsk legestue eller aktiviteter med tilsvarende fagligt indhold.

Opmanden fastslog, at Aarhus Kommune var berettiget til ensidigt at beslutte, at de overenskomstmæssige timereduktioner ikke længere skulle ydes.

Opmanden lagde i sin begrundelse bl.a. vægt på, at der var tale om en ”kan”-bestemmelse, hvorefter det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om timereduktioner skal ydes for de i overenskomsten nævnte særlige undervisningsopgaver.

Opmanden fandt på denne baggrund, at det lå inden for rammerne af overenskomsten, at kommunalbestyrelsen ensidigt kunne beslutte, at timereduktionerne iht. overenskomstens § 14, stk. 5 og 6 ikke længere skulle ydes.

Spørgsmålet var herefter, hvorledes opsigelse af timereduktionerne skulle ske, herunder med hvilket varsel.

Opsigelse af lokal kutyme

Under hensyn til at man på Aarhus Musikskole havde ydet de overenskomstmæssige timereduktioner i en længere årrække, fandt opmanden, at der på musikskolen var opstået en lokal kutyme om ydelse af timereduktioner. Opsigelse af denne lokale kutyme skulle ske med et passende varsel på 3 måneder til et undervisningsårs begyndelse. Dette skete ved meddelelse til den lokale repræsentant af FMM og i en efterfølgende orientering til medarbejderne.

Opmanden fandt efter en konkret vurdering, at bortfaldet af timereduktionerne i relation til de berørte medarbejdere var en væsentlig vilkårsændring, hvorfor bortfaldet af timereduktionerne ligeledes skulle varsles overfor de berørte musikskolelærere med et varsel, svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

I forhold til de medarbejdere, der havde krav på et individuelt varsel, som løb ud over d. 1. august 2011, hvor timereduktionerne iht. musikskolens opsigelse af den lokale kutyme var faldet bort, skulle der ske efterbetaling for perioden fra 1. august 2011 og frem til udløbet af deres individuelle varsel.

KL’s bemærkninger

Afgørelsen viser, at kommuner, der har truffet beslutning om at yde timereduktioner iht. § 14, stk. 5 og 6 i Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere, ensidigt kan beslutte at opsige timereduktionerne til bortfald.

Afgørelsen viser endvidere, at overenskomstens ordlyd tillægges væsentlig betydning ved stillingtagen til spørgsmål om fortolkning af overenskomstens bestemmelser.

Kommunen skal i forbindelse med en eventuel beslutning om at fjerne timereduktionerne konkret vurdere, hvorvidt der er opstået en lokal kutyme om ydelse af de overenskomstmæssige timereduktioner, idet en sådan lokal kutyme i så fald forudsætter særskilt opsigelse med et varsel på 3 måneder til et undervisningsårs begyndelse.

Det må på baggrund af afgørelse lægges til grund, at en beslutning om ikke længere at yde timereduktioner som udgangspunkt skal betragtes som en væsentlig vilkårsændring, der skal varsles overfor de enkelte berørte medarbejdere med et varsel svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis du vil vide mere

Opmandens tilkendegivelse i den omtalte faglige voldgift kan findes her.

Kontaktperson i KL

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til Lars Ørskov Schmidt (ORS@KL.dk) eller Henriette Kruppa Nielsen (HKN@kl.dk).

YDERLIGERE MATERIALE