15. januar 2014

LPNyt nr. 2014:02 - Opsigelse af lokale aftaler og kutymer for skolepædagoger og pædagogmedhjælpere m.fl.

KL anbefaler, at kommunerne hurtigst muligt overvejer, om nuværende lokale aftaler og kutymer for skolepædagoger og andet pædagogisk personale i skoler og skolefritidsordninger skal fortsætte eller bør opsiges. Baggrunden er, at der fra den 1. august 2014 gælder nye arbejdstidsregler for skolepædagoger, og at KL og FOA pt. forhandler om tilsvarende nye arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere m.fl.

Nye arbejdstidsregler for BUPL’s skolepædagoger er godkendt

KL og BUPL har indgået en aftale om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. KL har tidligere orienteret om forliget i Løn og personalenyt nr. 2013:47/ 7. november 2013. Forliget er nu godkendt af parternes kompetente forsamlinger, og de nye arbejdstidsregler træder derfor i kraft den 1. august 2014. Ved urafstemningen blandt BUPL’s skolepædagoger stemte 81 % ja til ændringerne, og der er således stor opbakning til de nye arbejdstidsregler blandt skolepædagogerne.

De nye arbejdstidsregler sætter den ydre ramme om skolepædagogernes arbejdstid og sikrer, at arbejdstiden kan anvendes til de aktiviteter, der fremmer elevernes læring, trivsel og udvikling bedst. Der er ikke længere centralt aftalte bindinger på anvendelsen af arbejdstiden. Tidligere centralt aftalt tid til øvrige opgaver og omregningsfaktorer bortfalder med de nye regler, der træder i kraft 1. august 2014. De nye regler udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af skolepædagogernes arbejdstid.

KL anbefaler derfor, at kommunerne snarest vurderer behovet for at opsige eksisterende lokale aftaler og kutymer om arbejdstid, der indeholder begrænsninger i, hvad skolepædagogerne kan anvende arbejdstiden til, således at disse opsiges til bortfald pr. 1. august 2014.

Forhandling med FOA om nye arbejdstidsregler

KL forhandler i øjeblikket med FOA om nye arbejdstidsregler for pædagoger i Københavns Kommune samt for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter i hele landet, der arbejder på skolerne og i skolefritidsordninger mm. med henblik på, at arbejdstiden også for disse grupper kan tilrettelægges fleksibelt fra 1. august 2014.

KL anbefaler, at kommunerne tillige snarest vurderer behovet for at opsige sammenlignelige aftaler og kutymer om arbejdstid for disse grupper, som arbejder i folkeskoler og skolefritidsordninger, således at de også opsiges til bortfald pr. 1. august 2014.

Opsigelse af lokale aftaler og kutymer overfor organisationerne

Lokale aftaler opsiges overfor den lokale aftalepart, der har indgået den lokale aftale.

Er der i de lokale aftaler aftalt et opsigelsesvarsel og eventuelle særlige procedurer for opsigelse af aftalerne, skal dette følges. Hvis der ikke er aftalt et opsigelsesvarsel, kan opsigelse ske med et passende varsel, hvilket sædvanligvis er 3 måneder. Det samme varsel gælder for opsigelse af lokale kutymer.

Opsigelse af vilkår overfor berørte medarbejdere

Kommunen skal i forbindelse med opsigelsen overfor organisationerne informere de konkrete medarbejdere, der berøres af de ændringer, der følger af, at lokale aftaler og kutymer er opsagt.

Om bortfald af en lokal aftale eller kutyme skal varsles over for de berørte medarbejdere med individuelt varsel, svarende til opsigelsesvarslet, beror på en konkret vurdering i forhold til aftalen/kutymens indhold.

Hvis kommunen vurderer, at opsigelse skal ske med medarbejdernes individuelle varsel, kan det længste varsel for den enkelte medarbejder maksimalt være på 6 måneder. Sker opsigelsen af de lokale aftaler og kutymer inden udgangen af januar til bortfald med udgangen af juli 2014, vil kommunen derved kunne nå at iagttage individuelle varsler på op til 6 måneder.

Hvis du vil vide mere

Se Løn og personalenyt nr. 2013:47 for yderligere information om de nye arbejdstidsregler for BUPL’s skolepædagoger.

Kontaktperson i KL

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til Camilla Vendelbo Hagensen (CVH@KL.dk) eller Henriette Kruppa Nielsen (HKN@KL.dk)