21. januar 2014

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om vandråd

Bekendtgørelsen sætter rammer for arbejdet i vandråd, som kan dannes i forbindelse med et tværkommunalt arbejde med indsatsprogram for vandløb i 2. generation vandplan. Der skal laves et indsatsprogram for hvert hovedopland og kommunernes arbejde koordineres af en sekretariatskommune.

Helt overordnet finder KL det positivt, at de nødvendige rammer for arbejdet bliver afklaret. Men KL finder det helt urimeligt, at Naturstyrelsen sender en bekendtgørelse i høring samtidig med, at aktørerne skal påbegynde arbejdet.

KL ønsker bekendtgørelsen ændret på tre punkter:

I de nye vandråd er det centralt, at mødelederen er neutral. Bekendtgørelsen sætter dog ikke rammer for, hvordan vandrådene ledes. KL mener, at det må præciseres, at sekretariatet skal stå for mødeledelsen. Derved sikres vi på den ene side mod mistanke om ensidighed, og på den anden side sikres det, at vandrådets forslag bliver belyst på en måde, så kommunen bagefter kan handle derpå.

Indsatsprogrammet skal ikke behandles samtidigt i kommunalbestyrelserne og vandrådet. Vandrådet rådgiver kommunalbestyrelserne, vandrådet skal ikke inddrages i kommunalbestyrelsernes beslutningsproces. Bekendtgørelsens tidsfrister vil desværre med stor sandsynlighed føre til en sådan sammenblanding.

KL mener, at det er indlysende, at vandrådet skal se og kunne kommentere på det samlede resultat, når de enkelte kommunalbestyrelser HAR vedtaget indsatsprogrammet. Men denne kommentering skal ligge EFTER kommunalbestyrelserne har vedtaget ind-satsprogrammet.

Den meget stramme tidsplan giver meget lidt rum for sekretariatskommunen til at samle forslag fra de andre kommunalbestyrelser i hovedoplandet. KL finder, at det giver en mere smidig og sikker proces, når hver enkelt kommunalbestyrelse sender sine delforslag til Naturstyrelsen senest 1. oktober. Sekretariatskommunen kan herefter samle delforslagene og lade vandrådet diskutere det samlede forslag  inden hele pakken sendes til Naturstyrelsen.

Høringssvaret i hele sin længde findes som PDF nederst på siden.

Kontaktperson i KL

Konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd (1)