29. januar 2014

Inddrivelse af mellemkommunale krav

KL opfordrer kommunerne til at begrænse antallet af mellemkommunale krav, der sendes til inddrivelse i SKAT.

I kommuneaftalen for 2013 blev aftalt, at der fortsat skal være fokus på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. Dels for at nedbringe restancerne, dels for at sikre et højt gensidigt informationsniveau, og dels for at opnå bedre sammenhængende processer på området.

På denne baggrund blev der indgået et partnerskab med deltagelse af Skatteministeriet, KL samt udvalgte kommuner. Partnerskabet har til opgave at sikre den overordnede koordinering af konkrete initiativer til styrkelse af den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave.

SKAT har i regi af partnerskabet opfordret til, at kommunerne begrænser antallet af mellemkommunale krav, der sendes til inddrivelse i SKAT. Begrundelsen er dels, at det er en tids- og ressourcekrævende opgave, dels at det i mange tilfælde under alle omstændigheder er de involverede myndigheder, der skal søge at nå til enighed om kravets eksistens og betaling.

De totale kommunale restancer ekskl. underholdsbidrag under inddrivelse i SKAT udgør ca. 2,4 mia. kr. Heraf udgør de mellemkommunale krav under inddrivelse ca. 5.2 mio. kr. Størrelsen af de fremsendte krav varierer fra mindre end 1 kr. til 900.000 kr.  To tredjedele af kravene er på beløb under 10.000 kr.

De væsentligste årsager til, at kommuner sender krav mod andre kommuner til inddrivelse hos SKAT synes at være:  

  • at kravet automatisk/systemmæssigt sendes til inddrivelse, hvilket kan medføre, at en forvaltning indsender krav mod en anden forvaltning i kommunen til inddrivelse, eller at kommunens eget forsyningsselskab sender kommunen til inddrivelse.
  • at den kommune, som kravet rettes imod ikke er enig i, at kommunen skal betale beløbet. I dette tilfælde skal SKAT under alle omstændigheder sende kravet retur til fordringshaver, da det er denne, der skal behandle indsigelser om kravets eksistens.

Sagen har været behandlet i KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Uanset at kommunerne efter loven også har mulighed for at sende ikke rettidigt betalte krav mod andre kommuner til inddrivelse i SKAT, var udvalget enig i, at oversendelse af mellemkommunale krav til inddrivelse som udgangspunkt er en uhensigtsmæssige praksis.

KL skal med henvisning hertil opfordre til, at kommunen tilrettelægger sine arbejdsgange så det sikres, at krav mod andre kommuner ikke sendes til inddrivelse i SKAT, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Hvis du vil vide mere

Se orientering om partnerskab mellem Skatteministeriet og KL om inddrivelse af de kommunale restancer her.