29. januar 2014

Høringssvar fra KL over Danmark uden affald - ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

KL støtter ressourceplanens mål om at skifte fokus fra affald til ressourcer, hvor værdien af materialerne og næringsstofferne i affaldet udnyttes bedre. Det er positivt, at der arbejdes med en samfundsmæssig holdningsændring, så vi ser vores affaldsproduktion som et aktiv – en ressource, vi skal udnytte.

En succesfuld omstilling er et fælles ansvar, som vi foreslår, at stat og kommuner arbejder tæt sammen om at realisere. Omstillingen bør ske i samspil med udviklingen af ny teknologi, og drevet af forretningsmuligheder for danske virksomheder og af forventningerne til essentielle ressourcers tilgængelighed på længere sigt.

Vi noterer os, at regeringen erklærer sin tillid til kommunerne, og at planen umiddelbart ikke stiller krav om implementering af nye ordninger. Det er positivt, at kommunerne har frihed i valg og udformning af ordninger m.v. Det er også positivt, at planen rummer en række initiativer, der støtter erfaringsopsamling, udvikling af nye indsamlingsordninger samt sorterings og behandlingsanlæg m.m. Men det kræver en koordineret og styret indsats at nå de ambitiøse mål. Denne dialog og proces ser vi frem til.

Læs hele høringssvaret i bilaget under artiklen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar fra KL over Danmark uden affald - ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018