21. januar 2014

Forventet proces for vandråd og kommunalt forslag til vandplanens indsatsprogram

Kommunerne skal i år lave forslag til vandplanernes indsatsprogram for vandløb i en tværkommunal proces. Interessenter kan bidrage i form af vandråd, som kommunerne skal facilitere. Der er en meget stram tidsplan for processen. KL’s anbefalinger og forslag præsenteres her.

I 2014 skal kommunerne i en tværkommunal proces lave forslag til vandplanernes indsatsprogram for vandløb. Indsatsprogrammerne skal følge de 23 hovedvandoplande, og de berørte kommuner skal samarbejde om at lave et indsatsprogram for hvert hovedvandopland.

Første generation vandplaner blev til i en noget lukket proces. Der er stor enighed om, at det var uheldigt. Derfor kan der i hvert hovedopland oprettes et vandråd, hvor interessenter kan få indsigt i processen og stille forslag til indsatsprogrammet. Et vandråd skal oprettes, hvis interessenterne ønsker det. KL forventer, at der i alle hovedvandoplande vil være stor interesse for at etablere vandråd.

Naturstyrelsen har en bekendtgørelse om vandråd i høring, KL har sendt høringssvar med ønske om enkelte ændringer og bekræftelse af nogen bidrag til fortolkning.

Høringssvaret er vedlagt som bilag nederst på siden.

Tidsplanen for processen er stram, og den kan ses i fire dele:

 1. Organisere arbejdet og evt. dannelse af vandråd i 1. kvartal
 2. Udarbejde forslag til indsatsprogram og høre vandråd i 2. kvartal
 3. Behandle forslag politisk og sende til Naturstyrelsen i 3. kvartal
 4. Lade vandråd udtale sig til forslag og orientere NST i oktober

Rent praktisk vil de fleste vandråd således kun have mulighed for at mødes 2-3 gange inden den politiske behandling i kommunerne.

Et vandråd skal oprettes, når der er ønske derom. Kommunerne har først handlepligt, når nogen har henvendt sig med ønske om et vandråd. Når det sker, skal det gå stærkt:

 • Kommunen, som modtager en henvendelse, skal orientere de andre kommuner i hovedvandoplandet.
 • Kommunerne skal sætte frist for henvendelse for andre interesserede.
 • Kommunerne skal annoncere på hver sin hjemmeside. (NST vil sende tekstforslag til denne annoncering i januar).
 • Kommunerne skal aftale indbyrdes, hvem der er sekretariatskommune for vandrådet
 • Kommunerne skal fortælle ministeriet, hvem der er sekretariat.

Bemærk, at kommunerne allerede 1. marts skal meddele ministeriet hvilken kommune, der bliver sekretariatskommune. Det er nærmest umuligt at nå inden for den almindelige politiske proces. KL foreslår, at komunalbestyrelsen bemyndiger borgmester eller administration til at tiltræde en aftale kommunerne imellem inden 1. marts.

Der kan højst være 20 medlemmer i et vandråd, og disse medlemmer skal repræsentere forskellige interesser omkring vandløb. Det er sandsynligt, at der i nogle hovedoplande vil opstå konkurrence om det begrænsede antal pladser til hver hovedinteresse. KL foreslår, at sekretariatskommunen beder de landsdækkende organisationer og foreninger udpege sin(e) repræsentant(er), hvis der er konkurrence om pladserne.

KL anbefaler, at de kommuner der ikke er sekretariatskommune får mulighed for at deltage i rådsmøderne.

KL foreslår, at vandrådet mødes første gang i slutningen af marts. KL anbefaler, at rådet på første møde fastlægger sin arbejdsform inden selve arbejdet med indsatsprogrammet begynder. Når ministeren 1. april sender indsatskrav, virkemidler og økonomisk ramme, vil fokus være på opgaven. Det vil være klogt, at vandrådet inden selve arbejdet begynder har aftalt, hvordan arbejdet skal gribes an. For eksempel at rådet arbejder med generelle forslag til virkemidler etc., og at den kommunale administration udmønter og belyser konsekvenserne af disse.

KL har skitseret de væsentligste input og produkter samt understøttende aktiviteter for ledere og medarbejdere - se bilag 2 nederst på siden.

Hvis du vil vide mere

KL holdt en konference om vandråd den 13. januar 2014. Indlæg fra den konference kan ses på KL’s hjemmeside her

Kontaktperson i KL

Konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

 • Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd

 • Bilag 2 - Input til - og produkter fra arbejdet med indsatsprogram