15. januar 2014

19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning i kommunerne

12 projekter skal dele de 19 mio. kr. i puljen for strategisk energiplanlægning i kommunerne, som blev aftalt i energiaftalen fra 2012. Projekterne skal fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder.

Energistyrelsen har givet tilsagn til 12 projekter, der har søgt om tilskud fra puljen for strategisk energiplanlægning i kommunerne. Projekterne spænder bredt fra energiscenarier for en hel region til en borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt.

Projekterne vil også undersøge, hvordan den langsigtede omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af biogas, geotermi, vind og sol.

”Jeg er glad for, at så mange kommuner, regioner og øvrige aktører har ønsket at deltage i planlægningsprojekterne og ser frem til, at den nationale energipolitik og planlægningen af den grønne omstilling kan stimuleres yderligere gennem puljen, og at både kommunerne og de øvrige aktører i energisektoren samarbejder om den grønne omstilling,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

KL har bidraget med input til Energistyrelsen i forbehandlingen af ansøgningerne, og de to parter vil sammen påtage sig en aktiv rolle med at koordinere gennemførelsen af projekterne og løbende informere om projekterne i både 2014 og 2015.

”Kommunerne vil i partnerskaber med forsyninger, vidensinstitutioner, regioner og nabokommuner komme med gode bud på, hvordan vi får omstillet til grøn energi. Det er en omstilling, som skal skabe både arbejdspladser og mere vedvarende energi. Samtidig vil vi med støtte fra puljemidlerne vise, at kommunerne er nøglespillere i denne omstillingsproces”, siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Puljens midler tildeles seks regionale/tværkommunale projekter, som i alt dækker 96 af Danmarks 98 kommuner samt seks øvrige projekter, der dækker én eller flere kommuners geografiske område. Udover kommuner deltager over 80 andre aktører som partnere i projekterne, heriblandt alle fem regioner, ca. 50 forsyningsselskaber, 6 vidensinstitutioner samt flere store danske virksomheder. I alt er der tale om en planlægningsindsats på over 50 millioner kroner.

Projekterne gennemføres i perioden fra 1. januar 2014 til 30. juni 2015. Energistyrelsen afholder i samarbejde med KL tre seminarer undervejs i processen (april og oktober 2014 samt april 2015) og en afsluttende konference i efteråret 2015. Formålet med seminarerne er videndeling og etablering af fælles forudsætninger for projekterne, mens formålet med den afsluttende konference er at formidle projekternes resultater.

Baggrund:

I energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat en pulje på 19 millioner kroner til ”at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats”.

Energistyrelsen og KL har efterfølgende indgået et statsligt-kommunalt partnerskab for at fremme disse samarbejdsrelationer og understøtte energiplanlægningen og den grønne omstilling ude i landet.

I september 2013 blev givet foreløbige tilsagn til fem projekter, som ansøgte i forbindelse med puljens første ansøgningsrunde. Tilsagnene blev givet under forudsætning af, at puljen var optaget på Finansloven for 2014. Anden ansøgningsrunde er nu ligeledes færdigbehandlet. Herunder ses samtlige 12 projekter, som støttes gennem puljen.

Yderligere information: Civilingeniør Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen (bjk@ens.dk) eller chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL (brh@kl.dk)

Støttede projekter

 
Regionale/tværkommunale projekter  
Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen Region Hovedstaden
Strategisk Energiplanlægning Syddanmark Region Syddanmark
SEP Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune
MIDT•Energistrategi – strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner Region Midtjylland
STEPS: Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland

Energiklynge-center Sjælland

Et energisk Nordjylland Hjørring Kommune
Øvrige projekter  
Grøn ”least-cost” energihandlingsplan for Billund Kommune Billund Kommune
GRENAA – energiforsynings-strategi 2014 Norddjurs Kommune
Strategisk Energiplanlægning på Bornholm EnergiUdvikling Bornholm (EUB)
STEPS – Erhverv Energiklynge-center Sjælland
Borgernær indsats til fremme af SEP i yderområderne Randers Kommune
Handlingsplaner om øget fleksibilitet i lokale energisystemer Hjørring Kommune