13. februar 2014

Sektorstyregruppen for digitalisering på miljøområdet

Det primære formål med gruppen er at sikre en strategisk og politisk forankret koordinering mellem de offentlige parter af digitaliseringen på miljøministeriets område indenfor miljø og natur.

Sektorstyregruppen for digitalisering på miljøområdet blev nedsat primo 2012 med udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 – Den Digitale Vej Til Fremtidens Velfærd (se strategien her). Det primære formål med gruppen er at sikre en strategisk og politisk forankret koordinering mellem de offentlige parter af digitaliseringen på miljøministeriets område indenfor miljø og natur. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for digitaliseringsindsatsen i almindelighed, og i særdeleshed at støtte og koordinere gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativer på miljøområdet, som fremgår af strategiens kapitel 8. I den forbindelse skal der sikres sammenhæng til arbejdet i Danmarks MiljøPortal (DMP) og til øvrige relevante fora, hvor digitalisering drøftes på miljøområdet. Det betyder, at mens DMP varetager de opgaver omkring drift af systemer og formidling af data, der er truffet aftale om mellem parterne, kan sektorstyregruppen træffe konkrete beslutninger omkring dataansvar, systemansvar mm. Myndighedsmæssig afklaring kan således ikke ske i DMP’s bestyrelse, men kan til gengæld ske i sektorstyregruppen.

Sektorstyregruppen har nu været nedsat ca. 1. år og har afholdt 5 møder. Gruppen mødes ca. 4 gange om året, og næste møde i gruppen er 28. august. Det er Miljøministeriet (ved Geodatastyrelsens direktør) der er formand for gruppen, som desuden består af ledelsesrepræsentanter fra KL, kommuner, Danske Regioner, regioner og Miljøministeriets styrelser. Formanden for sektorstyregruppen refererer til Miljøministeriets departementschef.

Gruppen har i sit arbejde indtil nu haft fokus på at sikre opstart og fremdrift i de fælles digitaliseringsprojekter på miljøområdet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, jf. ovenfor. Disse projekter omhandler:

  • let adgang til offentlige miljødata
  • digitalisering af lokalplaner
  • kvalitet og deklaration af miljødata (med overfladevand som fokusområde)
  • lettere virksomhedskommunikation

Gruppen er også løbende blevet orienteret om arbejdet med grunddata, som er en central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, jf. kapitel 10

Derudover har gruppen drøftet tilgængelighed af VVM-redegørelser og VVM;  datakoordinering og faglig forankring af digitaliseringsprojekter på overfladevandsområdet og om data om vandindvindingsoplande kan stilles til rådighed for myndighederne

Hvis du har spørgsmål til gruppens arbejde kan du henvende dig til:

  • Anders Raahauge, Miljøministeriet/Geodatastyrelsen (ara@gst.dk / 72545131)
  • Anni Kær Pedersen, KL (AKP@kl.dk / 33703241)
  • Christian Andersen, Danske Regioner (CAN@regioner.dk / 35298175)