25. februar 2014

Retssager om vejbidrag - Suspensionserklæring

Randers Kommune og Slagelse Kommune har anlagt retssager mod Forsy-ningssekretariatet. Andre kommuner har i forbindelse med de verserende retssager mulighed for at tilslutte sig en suspensionserklæring. KL opfordrer kommunerne til at tilslutte sig denne ved at sende en mail til HORTEN advokaterne på tla@horten.dk, senest den 13. marts 2014.

 Randers Kommune og Slagelse Kommune har anlagt retssager mod Forsy-ningssekretariatet vedrørende Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbi-drag for perioden 2007-2010. Slagelse Kommunes stævning vedrører også afgørelsen for 2011.

Såfremt Randers Kommune og Slagelse Kommune får fuldt ud medhold i deres påstande, vil Forsyningssekretariatet efter omstændighederne kunne være forpligtet til at omgøre alle de bebyrdende afgørelser, som Forsynings-sekretariatet har truffet i forhold til kommunerne, medmindre den enkelte kommune har mistet sine rettigheder som følge af forældelse eller passivitet.

KL er indtrådt i de to retssager som biintervenient til støtte for de to kom-muner, og KL har aftalt med advokatfirmaet Horten, at Horten skulle ind-hente Kammeradvokatens tilsagn om, at alle kommuner kan tilslutte sig vedhæftede suspensionserklæring og dermed opnå suspension for forældelse og passivitet vedrørende Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag for perioden 2007-2010 samt for 2011 uden selvstændigt at skulle anlægge retssag om spørgsmålet. Kammeradvokaten har nu givet sit tilsagn herom.
Kommunen har mulighed for at tilslutte sig den indgåede suspensionserklæ-ring. Ved at gøre dette bliver kommunen tilføjet en liste over kommuner, der har sikret sig mod, at kommunens eventuelle krav i vejbidragssagerne bortfalder som følge af forældelse eller passivitet. Tilslutning til suspensi-onserklæring kan ske ved at sende en mail til tla@horten.dk senest den 13. marts 2014 og angive, at kommunen ønsker at tilslutte sig suspensionser-klæringen fra Forsyningssekretariatet.

Horten har oplyst KL om, at Horten tilbyder de enkelte kommuner oven-stående ydelser, samt at holde de enkelte kommuner løbende orienteret om det videre forløb i vejbidragssagerne, for en samlet pris på kr. 4.000 ekskl. moms. Denne faste pris gælder perioden, indtil staten eventuelt måtte opsige suspensionserklæringen, eller indtil retssagen er endeligt afgjort.
Den enkelte kommune har naturligvis også mulighed for selv at indgå en suspensionsaftale med Forsyningssekretariatet/Kammeradvokaten.

Hvis du vil vide mere
Det er aftalt, at de kommuner, der ønsker at være omfattet af suspensionsi-onserklæringen skal melde sig på en liste, der føres af advokatfirmaet Horten, og som Horten første gang ved underskrivelsen af denne erklæring og herefter løbende ved ændringer vil holde Kammeradvokaten orienteret om.

Suspensionserklæringen er vedlagt som bilag

Kontaktperson i KL
Vedr. Juridiske spørgsmål, herunder spørgsmål til retssagerne: Dario Silic, Sektions-leder/Chefkonsulent, KL, Jura og EU, tlf.: 33 70 31 99, mobil: 21 35 37 28, e-mail: dai@kl.dk 

Vedr. faglige spørgsmål: Nikolaj Sveistrup, Chefkonsulent, KL, Teknik og Miljø, Mobil: 40 33 70 65, e-mail: nis@kl.dk

Vedr. økonomiske spørgsmål: Anders Windinge, Chefkonsulent, KL, Økonomisk Sekretariat, Tlf. 33 70 35 44 , e-mail: anw@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE