21. februar 2014

LPNyt nr. 2014:04 - Forlig om ændring af arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere m.fl

KL og FOA – Fag og Arbejde – indgik den 20. februar 2014 forlig om nye arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat i folkeskolen og skolefritidsordninger, samt børnehaveklasseassistenter i Københavns Kommune. Dermed får det pædagogiske personale i folkeskolen og skolefritidsordninger samme arbejdstidsregler pr. 1. august 2014.

KL og FOA – Fag og Arbejde – ønsker med de nye arbejdstidsregler at muliggøre en fleksibel og effektiv anvendelse af arbejdstiden i forhold til pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters arbejdsopgaver hen over et skoleår.

Hvem er omfattet?

De nye arbejdstidsregler omfatter pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, herunder børnehaveklassemedhjælpere, som er ansat i folkeskoler og skolefritidsordninger. Undtaget fra reglerne er pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ved København Kommunes kommunale institutioner.

Samme regler på samme arbejdsplads

De nye arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er de samme arbejdstidsregler, som også gælder for skolepædagogerne pr. 1. august 2014. Dette medfører blandt andet:

Arbejdstiden for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er baseret på en årsnorm med en årlig arbejdstid på 1.924 timer og med opgørelse af arbejdstiden én gang årligt.

Reglerne for weekendgodtgørelse og koloniophold er blevet harmoniseret, således, at de for skolepædagogerne og lærerne gældende regler ligeledes gør sig gældende for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Der er ikke i forliget med FOA aftalt tillæg til de allerede gældende lønbestemmelser. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ydes således ikke et løntillæg på 1.500 kr. pr. 1. august 2014 som skolepædagogerne gør.

Arbejdsopgaver i folkeskolen og i skolefritidsordningerne

KL og FOA er enige om, at de nye arbejdstidsregler understøtter muligheden for at etablere fuldtidsstillinger for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ved at indgå i en sammenhængende skoledag i både skole- og fritidsdelen af den nye folkeskole.

Det bliver en ledelsesopgave at fordele arbejdsopgaverne til den enkelte ud fra en vurdering af opgavernes karakter og den enkelte pædagogmedhjælper eller den pædagogiske assistents individuelle erfaring og kompetencer. Skal den ansatte varetage opgaver i den understøttende undervisning er det forudsat, at den ansatte vurderes kvalificeret hertil.

Børnehaveklasseassistenter i Københavns Kommune

KL og FOA er ydermere enige om, at børnehaveklasseassistenter i Københavns Kommune fra 1. august 2014 omfattes af de samme arbejdstidsregler, som KL og BUPL har indgået aftale om for skolepædagoger, med de undtagelser, der gør sig gældende i henhold til § 17 i protokollat 3 til Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet).

Hvis du vil vide mere

KL henviser i øvrigt til LPnyt 2013:47 for en detaljeret gennemgang af de nye ens arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og skolepædagoger.

Kontaktperson i KL

Konsulent, Andreas Plum Forrest, tlf. 3370 3897, e-mail apf@kl.dk

Chefkonsulent, Camilla Vendelboe Hagensen, tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • FOA - Forlig om ændring af arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere m.fl. forhandlingsprotokol