07. februar 2014

Betaling for helbredsvurdering af flygtninge

Der er sket en præcisering af de praktiserende lægers honorar for at foretage en helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge.

Kommunerne skal tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsmæssig vurdering jf. integrationsloven.

Kommunerne skal anvende blanket LÆ 141 til at anmode den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ 145 – Generel helbredsattest.

Blanketten anvendes både for voksne og for medfølgende mindreårige børn samt uledsagede mindreårige flygtninge, som har taget imod kommunens tilbud om en helbredsmæssig vurdering.

KL og Lægeforeningen har aftalt, at en Generel helbredsattest honoreres med 1544 kr. Dog honoreres attesten med 2007 kr. til lægen, når attesten udfærdiges med brug af tolk. Det øgede honorar dækker lægens øgede tidsforbrug, når der er en tolk tilstede (nævnte beløb PLO-reguleres pr. 1. april 2014).

Selve udgiften til tolk betales ligeledes af kommunen, og er ikke inkluderet i honoraret på 2007 kr.

Denne honorering er en præcisering i forhold til, hvad der tidligere er meldt ud til kommunerne. Lægeforeningen og KL’s aftale om honorar for helbredsmæssig vurdering er midlertidig.

De aktuelle takster for attester i det sociallægelige samarbejde kan findes her.

En midlertidig vejledning om hhv. kommunens og lægens opgaver i forbindelse med helbredsmæssig vurdering kan findes her.