09. december 2014

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om overvågning af vand og natur

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand, og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder

KL finder det positivt, at bekendtgørelsen klart præciserer ansvaret for overvågningsforpligtelser jf. en række EU-direktiver

Overordnet savner KL en beskrivelse af koblingen til den generelle statslige overvågning af natur og miljø. KL minder i den forbindelse om, at staten i forbindelse med kommunalreformen overtog følgende opgaver fra amterne:

  • Udarbejdelse af natur- og vandplanerne efter miljømålsloven
  • Natur- og miljøovervågning

Sidstnævnte opgave relaterer sig ikke alene til direktivbundne overvågningsforpligtelser, men også til overvågning med henblik på at understøtte myndighedsopgaver og forvaltning indenfor natur- og miljøområdet.

KL foreslår bekendtgørelsen præciseret pa visse områder, det uddybes i høringssvaret, der i hele sin længde findes

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om overvågning af overfladevandets grundvandets og beskyttede områders tilstand og