09. december 2014

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande, kystvande og grundvand

KL finder, at bekendtgørelsen er overskuelig og forståelig.

KL savner dog uddybning af bekendtgørelsen på to områder:
  1. Overvejelser om begrundelse for visse miljømål
  2. Hydromorfologiske kvalitetselementer

Høringssvaret i hele sin længde findes som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om fastlæggelse af miljømål for vandløb søer overgangsvande kystvande og grundvand