16. december 2014

Fortsat fremdrift kræver redskaber

Kommunerne hilser udkastet til de nye vand- og naturplaner velkommen. KL efterlyser samtidig bedre redskaber til natur- og spildevandsindsatsen

Miljøministeren har tirsdag præsenteret indholdet i de nye vand- og naturplaner for perioden 2016-2021. Fokus er bl.a. spildevandrensning, vandløbsforbedringer, vådområder og tre store Life-naturprojekter.

”Det er glædeligt at kunne notere sig, at udkastet til statens vand- og naturplaner kommer rettidigt. Vi ser frem til at afgive høringssvar og omsætte planerne til virkelighed,” siger Jørn Pedersen, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

Han fortsætter:

”Kommunerne har med stor ihærdighed igangsat 71 store vådområder, fire store Life-naturprojekter og over 1000 vandløbsrestaureringsprojekter de seneste år. En del vandløbsprojekter er blevet afvist på grund af manglende statslige midler".

"Vi har derfor med glæde noteret os, at indsatser og finansiering fortsætter i de nye planer – og ser frem til at håndtere dem i samarbejde med lodsejere og grønne organisationer. Det kunne fx være i fora á la de succesfulde vandråd.” 

For natur- og vådområdeprojekterne er indsatsen frivillig for lodsejerne, så den afhænger af lodsejernes velvilje. KL efterlyser mulighed for at anvende jordfordeling til naturindsatsen – ligesom det er muligt i vådområdeindsatsen.

”Det er et erklæret mål for de nye naturplaner, at de også skal tage fat på at skabe bedre natur. Vi foreslår derfor, at kommunerne som minimum kan anvende samme redskab, som vi har til vådområder, hvor jordfordeling har vist sig som et effektivt redskab,” siger Jørn Pedersen. 

For borgerne i det åbne land slår vandplanernes krav om kloakering markant igennem. Vandplanerne for 1. planperiode er vedtaget for 1½ måned siden, og de stiller krav om kloakering af 35.000 ejendomme i det åbne land senest i 2016.

Planudkastene for 2. planperiode stiller krav om kloakering af yderligere 6.000 ejendomme, så al kloakering er færdig senest i 2021.

”Regeringen har et højt ambitionsniveau på spildevandsindsatsen. Men vandsektoren lider under manglende styringsmuligheder. Det gør det vanskeligt for kommunerne at påbyde ejerne disse ændringer på så kort tid".

"Vi håber derfor, at forhandlingerne i Folketinget om revision af vandsektorloven genoptages. Alternativt kan staten overveje at skubbe dele af den sidste indsats til 3. planperiode, ligesom det er sket for hele grundvandsindsatsen,” slutter Jørn Pedersen.