08. april 2014

LPNyt nr. 2014:06 - Kommunal medfinansiering af tjenestemandspension

Den 1. juli 2013 trådte en ny aftale i kraft mellem staten og kommunerne. Aftalen indebærer, at kommunerne nu har en medfinansieringsforpligtigelse for pension til lærere m.fl. i ”den lukkede gruppe” og reglementsansatte pædagoger m.fl. optaget i Pensionsordningen af 1976.

Ændringerne har virkning for tjenestemænd m.fl. i ”den lukkede gruppe” og reglementsansatte m.fl., der pensioneres fra og med 1. juli 2013.

Den ændrede fordeling af udgiften til tjenestemandspension bygger på to forskellige modeller for beregning af kommunens forpligtigelser.

Følgende er en gennemgang af modellerne, baggrunden for ændringen og til sidst to oversigter, der kan benyttes til at få et overblik over kommunens forpligtigelser.

Beregning af finansieringsforpligtigelsen
Model 1 angår en begrænset gruppe af ledere, som opfylder bestemte kriterier vedr. stilling, ansættelsestidspunkt og løn. Model 2 omfatter øvrige ledere og medarbejdere.

Model 1 -afgrænset gruppe af ledere
For lærere ansat som ledere, tages der afsæt i, hvilket statsligt skalatrin lederen pr. 1. juli 2013 er registreret med i PENSAB. Er den pågældende registret på statsligt skalatrin 48 eller derover, afholder staten pensionsudgiften af skalatrinslønnen pr. 1. juli 2013.

Er skalatrinnet lavere end statsligt skalatrin 48, henføres lederen til gruppen af ”medarbejdere og øvrige ledere”. Det afgørende er således skalatrinnet pr. 1. juli 2013, som det er registreret i PENSAB og ikke den pågældendes stillingsbetegnelse eller hierarkiske placering.

For pædagoger m.fl. i P76 er konstruktionen den samme. Her tages der blot afsæt i statsligt skalatrin 46. Kommunerne bærer udgiften til den højere tjenestemandspension, hvis der aftales stigninger i lønnen, der fører til, at en tjenestemand pensioneres fra et højere trin, end den pågældende stod registreret med pr. 1. juli 2013. Det samme gælder, hvis løntillæg er ydet ved anvendelse ”høker-reglen”, uanset hvornår aftalen er indgået. Dette skyldes, at tillæg efter høkerreglen ikke registreres som skalatrin i PENSAB, førend medarbejderen går på pension.  

Statens Administration udsender i foråret 2014 en liste til hver enkelt kommune, der viser hvilke medarbejdere, de har registreret i den afgrænsede gruppe af ledere, og hvilket statsligt skalatrin den enkelte var registreret med i PENSAB pr. 1. juli 2013. Kommunen vil af Statens Administration blive bedt om at godkende oplysningerne i listen. Den enkelte kommune får herved mulighed for at sikre, at registreringerne er foretaget korrekt, og at de rette medarbejdere er medtaget.

Model 2 - øvrige ledere og medarbejdere
For øvrige ledere og medarbejdere, der er lærere m.fl. i ”den lukkede gruppe”, afholder staten udgiften til tjenestemandspension til og med statsligt skalatrin 44. Pensionsudgift udover skalatrin 44 afholdes i det hele af den kommune, som tjenestemanden pensioneres fra.

Aftalen gælder for tjenestemænd, der pr. 1. juli 2013 er registreret i PENSAB på skalatrin lavere, end hvad der svarer til statsligt skalatrin 48. Det vil sige, at reglen også kan gælde for afdelingsledere, viceskoleinspektører, souschefer, skolekonsulenter m.fl.

For medarbejdere, der er pædagoger m.fl. optaget i Pensionsordningen af 1976, afholder staten udgiften til tjenestemandspension til og med statsligt skalatrin 37. Pensionsudgiften udover statsligt skalatrin 37, afholdes i det hele af den kommune, som tjenestemanden pensioneres fra.

Aftalen gælder for reglementsansatte, der pr. 1. juli 2013 er registreret i PENSAB på skalatrin lavere, end hvad der svarer til det statslige skalatrin 46. Det vil sige, at reglen også kan gælder for afdelingsledere, souschefer, pædagogiske konsulenter m.fl.

Medarbejdere, der søger om eller forfremmes til lederstillinger
For medarbejdere, der søger eller forfremmes til en lederstilling, tages ligeledes afsæt i det skalatrin, den pågældende var registret med i PENSAB pr. 1. juli 2013.

Det betyder for eksempel, at kommunen skal bære pensionsudgiften udover statsligt skalatrin 44,for ansatte der avancerer fra en stilling som afdelingsleder med en løn svarende til statsligt skalatrin 43, til en stilling som afdelingsleder med en løn svarende til statsligt skalatrin 47.

Det samme gælder, hvis en afdelingsleder der pr. 31. juli 2013 stod registret i PENSAB på statsligt skalatrin 47, får en stilling som skoleleder med en aflønning svarende til statsligt skalatrin 50. Her skal kommunen også bære pensionsudgiften udover skalatrin 44.

Omregning fra kommunalt løntrin til nærmeste statslige skalatrin
Aftalen med staten er indgået med angivelse af statsligt skalatrin. Det skyldes, at der over tid kan ske ændringer i omregningen mellem de statslige skalatrin og de kommunale løntrin. Nuværende og tidligere omregninger kan ses på Statens Administrations hjemmeside, statens-adm.dk, hvor der er opstillet tabeller med omregninger.  

I et indlæg på arbejdsgiverweb den 28. august 2013 om pensionsbyrdefordeling, fremgik en forkert omregning af statsligt skalatrin 48 til kommunalt løntrin. Det korrekte er, at statsligt skalatrin 48 pr. 31. juli 2013 svarede til kommunalt løntrin 48.

Baggrund for ændringen
Siden kommunerne overtog arbejdsgiverkompetencen for lærere m.fl. i folkeskolen, har staten båret den fulde udgift til tjenestemandspension for lærere m.fl. i ”den lukkede gruppe” (lærere, der den 31. marts 1993 var ansat som tjenestemænd i staten).

Derudover har staten siden 1976 båret udgiften til tjenestemandspension for reglementsansatte pædagoger (pædagoger med statslig tjenestemandspension). Konkret drejer det sig om pædagoger ved kommunale/regionale dag- og døgninstitutioner, der er optaget i Pensionsordningen af 1976.

Kommunerne overtog således ansvaret for løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd i ”den lukkede gruppe”, herunder aftalekompetencen i forhold til løntrinsudviklingen. I den forbindelse var der indbygget en forudsætning om, at man kunne ændre aftalen om, at staten afholdt den fulde pensionsudgift, hvis kommunerne aftalte pensionsgivende lønstigninger i form af løntrin for tjenestemænd i folkeskolen, der afveg fra gennemsnittet for de øvrige offentlige områder.

Staten har siden 2004 ønsket en ændring af finansieringsansvaret for tjenestemandspensionerne, idet kommunalt aftalte løntrinsændringer efter statens opfattelse, har givet staten en forhøjet udgift til pension. KL har løbende informeret kommunerne om statens opmærksomhed på problemstillingen og vejledt kommunerne om at være påpasselige i forhold til at tildele løntrin til tjenestemænd.

I forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2013, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle analysere løntrinsudviklingen for tjenestemænd i ”den lukkede gruppe” og reglementsansatte pædagoger.

Analysen viste, at de skalatrin, som ansatte med statslig tjenestemandspension bliver pensioneret fra, havde udviklet sig til at være højere, end de skalatrin, som sammenlignelige grupper i staten pensioneres fra.

Dette førte til aftalen om kommunal medfinansiering af tjenestemandspension. Staten har dog stadigvæk finansieringsansvaret for hovedparten af udgifterne til tjenestemandspensionerne.

Oversigter
Med henblik på at give et samlet overblik over, hvad der fremadrettet gælder i relation til pensionsbyrdefordeling mellem staten og kommunerne, har KL udarbejdet oversigterne nedenfor for henholdsvis lærere m.fl. i ”den lukkede gruppe” og pædagoger m.fl. optaget i Pensionsordningen af 1976.

 

Kommunal finansiering af pension for lærere i ”den lukkede gruppe”

Lærer i ”den lukkede gruppe”

Fratrådt den 30. juni 2013 eller senere.

Staten afholder udgiften til og med statsligt skalatrin 44. Kommunen afholder udgiften herudover.

Leder i ”den lukkede gruppe”

Udnævnt efter 1. juli 2013 eller Ikke registreret med statsligt løntrin 48 eller derover pr. 1. juli 2013 i PENSAB.

Staten afholder udgiften til og med statsligt skalatrin 44. Kommunen afholder udgiften herudover.

Er leder pr. 1. juli 2013 og var i PENSAB pr 1 /7 2013 registreret med statsligt skalatrin 48 – (per 1. juli 2013 svarende til kommunalt løntrin 48 eller derover).

Staten afholder udgiften til og med det skalatrin, den pågældende var registreret med den 1. juli 2013.

Kommunen afholder udgiften herudover.

 

Kommunal finansiering af pension for reglementsansatte pædagoger m.fl. optaget i Pensionsordningen af 1976

Pædagoger m.fl. optaget i Pensionsordningen af 1976

Fratrådt den 30. juni 2013 eller senere

Staten afholder udgiften til og med statsligt skalatrin 37.

Kommunen afholder udgiften herudover.

Leder optaget i Pensionsordningen af 1976

Udnævnt efter 1. juli 2013 eller stod ikke i PENSAB 1. juli 2013 med et løntrin svarende til statsligt skalatrin 46 eller derover

Staten afholder udgiften til og med statsligt skalatrin 37.

Kommunen afholder udgiften herudover.

Er leder pr. 1. juli 2013 og stod i PENSAB pr 1. juli 2013 på statsligt skalatrin 46 og derover (per 1. juli 2013 svarende til kommunalt løntrin 45 eller derover)

Staten afholder udgiften til og med det statslige skalatrin, den pågældende  var registreret med den 1. juli 2013.

Kommunen afholder udgifter herudover.

Kontaktperson i KL

Spørgsmål vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension kan rettes til konsulent Henriette Kruppa Nielsen (HKN@KL.dk)