29. april 2014

Kommune vinder principiel sag om høring i forbindelse med udlicitering

Det var ikke i strid med overenskomsten, at Ikast-Brande Kommune i 2010 sendte rengøringsopgaver i udbud uden først at have drøftet det med den lokale afdeling af 3F.

Det fastslår en faglig voldgift i en principiel sag om forståelse af en bestemmelse i overenskomsten for rengøringsassistenter.

KL har støttet Ikast-Brande Kommune i sagen.

”Vi er glade for afgørelsen, da den fastslår, at det er de almindelige regler om høring og information i MED-rammeaftalen, der gælder i forbindelse med udliciteringer,” siger kontorchef Nanna Abildstrøm, KL.

Kommunen får medhold

Sagen handlede om en bestemmelse i overenskomsten for rengøringsassistenter, der siger, at kommunen ikke kan træffe beslutning om at sende rengøringsopgaven i udbud uden først at have drøftet det i samarbejdsudvalget – eller, hvis et sådant udvalg ikke findes, ved et møde med rengøringspersonalets tillidsrepræsentant og forbundets lokale afdeling. 

3F mente, at kravet om høring først er opfyldt, hvis rengøringspersonalet er repræsenteret i MED-udvalget. Ikast-Brande Kommune og KL mente, at høring af kommunens MED-udvalg var tilstrækkeligt.

Opmanden i voldgiftssagen har nu givet kommunen og KL medhold og slået fast, at det ikke er en betingelse for opfyldelse af bestemmelsen, at rengøringspersonalet er direkte repræsenteret i MED-udvalget.

Pligten til at drøfte sagen med tillidsrepræsentanten og forbundets lokale afdeling vedrører derfor kun situationer, hvor der ikke er oprettet et samarbejdsudvalg eller et MED-udvalg.

”Med afgørelsen slås det fast, at der ikke gælder særlige supplerende procedureregler i rengøringsoverenskomsten, som kommunerne skal være opmærksomme på,” siger kontorchef Nanna Abildstrøm, KL.