27. november 2013

Kommunerne løser opgaven med den vedligeholdende træning godt

Det er vigtigt at sikre, at den vedligeholdende træning, som borgerne modtager, er effektiv og af høj faglig kvalitet. Det skriver Anny Winther i fælles indlæg med formændene for Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.

Af Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen, og Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

KL hilser det velkomment, at Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen har gennemført en undersøgelse, hvor der er sat særligt fokus på indholdet og kvaliteten af den vedligeholdende træning efter serviceloven.

Parterne glæder sig over, at undersøgelsen viser, at der er mange gode takter i den måde, kommunerne løser opgaven med vedligeholdende træning på.

KL, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er enige om, at den vedligeholdende træning har en stor betydning for mange borgere. Træningen tjener det formål, at borgerne får støtte til at vedligeholde deres funktionsniveau, således at de kan forblive med at have et aktivt hverdagsliv.

Det er vigtigt at sikre, at den vedligeholdende træning, som borgerne modtager, er effektiv og af høj faglig kvalitet. Undersøgelsen viser, at 72 % af kommunerne anvender altid eller stort set altid før- og eftermålinger i forbindelse med et træningsforløb.

Et væsentligt værktøj

Disse målinger er et væsentligt værktøj til at sikre den faglige kvalitet i tilbuddet og som led i kommunens løbende kvalitetsudvikling af området. Det er ligeledes positivt, at 81 % af kommunerne foretager en sundhedsfaglig vurdering af borgerne, inden borgeren starter på et træningsforløb. Parterne opfordrer til, at kommunerne videndeler og lærer af hinanden.
 
Det er væsentligt, at kommunerne støtter borgerne til at vedligeholde det funktionsniveau, der opnås via træningen. Derfor er det positivt, at hovedparten af kommunerne arbejder med, at borgere, der har gennemført et træningsforløb, udsluses til at fortsætte træning i fx regi af frivillig idræt.

Når man ser konkret på, hvilke indsatser der ydes i kommunerne i forhold til den vedligeholdende træning, er der fx mange kommuner, der yder vedligeholdende træning alene i forhold til fysiske funktionsnedsættelser.

61 % af kommunerne i undersøgelsen yder også træning rettet imod sociale funktionsnedsættelser, mens 75 % yder træning i forhold til det kognitive område. Dette peger på potentialer for forbedringer, i forhold til at kommunerne kommer hele vejen rundt om borgerens funktionsproblemer.

Endnu ikke fuldt indfaset

Kommunernes indsatsområder på den vedligeholdende træning underbygger, at det rehabiliterende paradigme endnu ikke er fuldt ud indfaset i alle kommuner. Det vurderes ligeledes, at der er gode potentialer og udviklingsmuligheder i, at kommunerne omlægger til hverdagsrehabilitering og aktiv træning frem for passiv pleje.

Dette skift i paradigme skal bl.a.. bidrage til at sikre fokus på borgerens samlede situation – det er borgerens hverdag, der skal fungere, hvis borgeren skal være selvhjulpen.

KL, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter mener, at der er behov for, at der fortsat arbejdes med at udvikle den vedligeholdende træning. Derfor er det vigtigt at understrege, at paradigmeskiftet fra passiv til aktiv er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Parterne ser ligeledes frem til, at der snart kommer en klinisk retningslinje for hverdagsrehabilitering, der kan bidrage til en større ensartethed på tværs af landets kommuner.

************************************************************************
Debatindlægget bringes i denne uge i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner