21. november 2013

KLs høringssvar på lovforslag om ligestilling af patienter med psykiske og somatiske sygdom ift. udrednings- og behandlingsrettigheder

KL har afgivet foreløbigt høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ligestilling af psykiatriske og somatiske patienter mv.).

De foreslåede ændringer indebærer, at de nuværende særregler ift. udredning og behandling af patienter i behandlingspsykiatrien ophæves. KL hilser i høringssvaret ændringerne velkomne, men påpeger samtidig, at der er behov for, at der sker opfølgning på ændringerne, som må forventes at medføre utilsigtede konsekvenser, som eksempelvis forskydninger i de målgrupper, der modtager udredning og behandling, koordinationsvanskeligheder mellem sektorer mv. Høringssvaret er foreløbigt, idet det ikke har været muligt at behandle det politisk indenfor den korte svarfrist. Det foreløbige svar kan downloades her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven mv