25. november 2013

Fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord. Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til udkastet. Der tages forbehold for en politisk behandling af høringssvaret.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af en ændring af jordforureningsloven, der blev vedtaget af Folketinget, den 21. maj 2013. Lovændringen betyder, at regionerne – udover hensynet til menneskers sundhed og drikkevand – fremover er forpligtet til systematisk at inddrage arealer med forurening, der kan have skadelig virkning på overfladevand (vandløb, søer eller havet) eller internationale naturbeskyttelsesområder.

Lovændringen følges nu op med den foreslåede bekendtgørelse om regionernes fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats, herunder den metode regionerne skal lægge til grund. 

Helhedsindtryk

KL hilser ændringsforslaget velkomment. Det er fint, at der kommer en bekendtgørelse, der fastlægger retningslinjerne for regionernes fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord. 

Generelle bemærkninger

Inddragelse af kommunerne
Regionerne får fremover til opgave, at udpege arealer med forurening, der kan have skadelig virkning på internationale naturbeskyttelsesområder og overfladevand. Det er et fagligt område Regionerne ikke rigtigt har beskæftiget sig med før, så det er oplagt at kommunerne inddrages. Der bør derfor overvejes at lave anvisninger for input fra de kommunale vandløbsfolk.

For at sikre, at regionerne har alle relevante oplysninger til at kunne fastlægge de arealer som kan have skadelig virkning på overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder foreslås det, at arealerne sendes i høring ved kommunerne. Høringen vil passende kunne ske efter at de kortlagte grunde er prioriteret via Miljøstyrelsens IT system.

Prioritering af indsatsen
Kommunerne bør inddrages i forbindelse med prioritering af den offentlige indsats på de nye arealer på en tidligere fase, end det er tilfældet med den hidtidige planlægning for regionernes tiltag på kortlagte arealer.

Udpegning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse
Bekendtgørelsen udmønter lovens § 6 stk. 3 således at regionens kun skal udpege indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, der ligger indenfor områder med drikkevandsinteresser og/eller indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Dette er en kærkommen præcisering som følge af den usikkerhed, der fulgte af udkast til forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord.

Detaljerede bemærkninger

Følgende tilføjelse forslås, f.eks. som § 5, stk. 3: Før regionsrådet fastlægger de arealer, der kan have skadelig virkning på overfladevandet og internationale naturbeskyttelsesområder, skal udkast til udpegning af arealerne sendes i høring ved kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bjarke Tveterås Tind
Konsulent
Kontoret for Teknik og Miljø
KL

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar til bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for