18. marts 2013

Digital modenhed på organisatorisk og medarbejderniveau

Digitalisering står højt på den kommunale dagsorden. Såvel nationalt som i den enkelte kommune er der næppe det område eller den anledning, hvor digitalisering ikke kan tænkes ind som en del af den fremadrettede opgaveløsning.

Begrundelserne og områderne for digitalisering er mange, men risikoen for at bruge ressourcer nyttesløst lurer ligeledes. Både den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har sat tryk på udvikling af nye digitale løsninger. Også kommunernes ønske om at være innovative, øge medarbejdertrivslen og ikke mindst at effektivisere den kommunale sektor fordrer, at der tænkes i digitale løsninger på en lang række områder. Ligeledes efterspørger borgerne i stigende grad mulighed for digital kommunikation med kommunen.

Før pengene bruges er et centralt spørgsmål dog, i hvor høj grad organisationen er moden til digitalisering, samt hvor modne medarbejderne er til at tage imod de nye digitale muligheder. Hvis det digitale potentiale skal indløses, handler det om digital modenhed.

KL udarbejdede derfor i efteråret 2011 en model for vurderingen af kommunens digitale modenhed. Formålet med modellen er at give kommunerne et redskab til at vurdere organisationens modenhed og dermed forudsætning for at gennemføre digitaliseringsindsatser succesfuldt.

En væsentlig forudsætning for realiseringen af gevinsterne ved digitalisering er medarbejdernes evne til både at tænke digitalt og integrere digitale løsninger i deres hverdag. Integrering af digitale løsninger i hverdagen omfatter både de ændrede arbejdsprocesser som digitalisering ofte forudsætter, men også helt basalt de teknologiske redskaber, digitaliseringen er baseret på. Hvis medarbejderne ikke er klar til at arbejde med på digitaliseringen, så realiseres gevinsterne heller ikke.

Med afsæt i KL’s modenhedsmodel har KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) i efteråret 2012 udarbejdet en metode til vurdering af medarbejdernes digitale modenhed. Vurderingen sker på fire parametre:

  • Personlig digitalisering: Konkret fokus på medarbejderens egne erfaringer med brug af teknologiske redskaber og internetbaserede kommunikationsformer på arbejde såvel som i fritiden.
  • Arbejdsprocesser: Fokus på medarbejdernes individuelle opfattelser af muligheder for optimering af arbejdsgange i den funktion medarbejderen indgår i.
  • Forandring og digital parathed: Fokus på medarbejderens evne og lyst til at tage nye teknologiske redskaber og løsninger i brug. Herunder også graden af innovation på arbejdspladsen.
  • Viden og kompetence: Her fokuseres på medarbejderens orientering mod kommunens/forvaltningens digitale strategier samt graden af kompetenceudvikling ift. digitalisering.

Det centrale i KLK’s metode er dels en måling af, hvor medarbejderne står i forhold til gennemførelse af digitaliseringsinitiativer og dels en processuel understøttelse af modningen af medarbejderne til digitalisering. Understøttelsen af medarbejderne sker på workshops, hvor erfaringerne med og mulighederne for digitalisering drøftes i personalegruppen. Målingen af medarbejderne gennemføres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne på workshoppen.

Hvis du vil vide mere

om KLK’s model for digital modenhed på medarbejderniveau, er du velkommen til at kontakte:

Peter Bogh PEB@kl.dk 33703275

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om metoden i ”Digital modenhed i kommunerne – en analyse i 22 danske kommuner" HER