13. maj 2013

Kommuner vandt § 2 a-sager om fratrædelsesgodtgørelse

Østre Landsret har den 24. april 2013 afsagt dom i sagerne om fratrædelsesgodtgørelse efter FUL’s § 2a.

10 af sagerne var anlagt mod kommuner og i otte af sagerne fik kommunerne medhold. I to sager fandt Landsretten, at funktionæren havde krav på fratrædelsesgodtgørelse, idet Landsretten fandt, at funktionæren havde fortsat sin erhvervskarriere.

Kommunerne har under sagen haft to hovedsynspunkter:

  • at FUL’s § 2a, stk. 3 ikke var ugyldig i sin helhed, men at den ”blot” skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten
  • at funktionæren skal forfølge sin erhvervskarriere i mindst 6 måneder efter fratræden uden at overgå til nogen form for pension, førend vedkommende er berettiget til § 2 a-godtgørelse.

Kommunerne har fået medhold i, at FUL’s § 2a, stk. 3 ikke er ugyldig. Det betyder, at funktionæren rent faktisk skal forfølge sin erhvervskarriere efter sin fratræden for at være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Denne del af dommen er derfor meget tilfredsstillende.

Landsretten har imidlertid ikke givet kommunerne medhold i, at det må kræves, at funktionæren er jobsøgende i mindst 6 måneder efter sin fratræden uden at overgå til nogen form for pensionsydelse. Omvendt har Landsretten heller ikke givet lønmodtagersiden medhold i, at enhver form for jobsøgning/faktisk arbejde efter fratræden bevirker, at en funktionær har forfulgt sin erhvervskarriere.

Landsretten har foretaget en konkret bedømmelse af sagerne, som gør det vanskeligt at opstille præcise retningslinjer for fremtiden om, hvornår en lønmodtager har forfulgt sin erhvervskarriere. Prøvesagerne har dermed ikke på dette punkt fuldt ud givet den ønskede afklaring, hvilket for så vidt er utilfredsstillende for såvel arbejdsgiversiden som lønmodtagersiden.

Endelig var der fra lønmodtagerside i flere sager rejst krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Dette blev afvist i de sager, hvor kravet var rejst, under henvisning til den begrænsede krænkelse for lønmodtageren og den usikkerhed, der har været om retsstillingen. Dette er meget tilfredsstillende.

De to kommuner, som har tabt sagerne, har besluttet at anke dem til Højesteret.

Lønmodtagersiden har besluttet at anke alle sager – herunder de otte sager, kommunerne har vundet – til Højesteret.