07. maj 2013

Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner

Ifølge sygedagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012) § 54 har en arbejdsgiver, der yder løn under sygefravær fra arbejdet, ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra bopælskommunen (herefter kaldet: dagpengemyndigheden) vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum.

Læs mere i bilaget

  • Notat om arbejdsgiverens indhentning af dagpengerefusioner

  • LINK

    Sag om sygedagpengerefusion