20. juni 2013

Ny aftale om principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor

Regeringen vedtager i dag sammen med parterne på det offentlige arbejdsmarked, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, et sæt principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor, som skal understøtte arbejdet på alle niveauer.

Parterne mødes i dag i Økonomi- og Indenrigsministeriet og holder et door-step kl. 9.00 ved lokale 1107-1109 i Slotsholmsgade nr. 10.

Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked  vedtager senere i dag syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Modernisering skal sikre, at de offentlige ressourcer bliver anvendt bedst muligt og anvendt der, hvor behovet er størst. Dette involverer og har konsekvenser for borgere, medarbejdere, ledere, stat, kommuner og regioner.

Principperne for samarbejde om modernisering har til formål at understøtte de mange gode initiativer på tværs af sektorer og myndigheder, der nytænker og forbedrer den offentlige sektor.

Samarbejdet følges op af en række initiativer, som skal bidrage til at udbrede principperne og understøtte modernisering og innovation i den offentlige sektor.

Initiativerne omfatter udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde, forsøg med fritagelse for overenskomstmæssige bindinger samt oprettelse af et center for innovation, der skal understøtte, at tillid og innovation spredes og forankres i den offentlige sektor.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”Vi kan ikke nøjes med at vælge mere tillid til, uden samtidig at holde os for øje, at vi ikke kan vælge den økonomiske krise fra. Vi skal udvikle og modernisere den offentlige sektor. Det er en fælles opgave, at vi løser de udfordringer vores samfund står over for".

"Tillid er ansvarspådragende. Både for medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og fagforeninger. Derfor har vi - sammen - skabt et nyt udgangspunkt for, hvordan vi samarbejder om en bedre offentlig sektor lokalt, regionalt og nationalt”.

Formand for Akademikerne, Erik Jylling, udtaler:

”Vi må skabe forandring for at bevare kernen og kvaliteten i vores velfærdssystem. Med principperne for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor har parterne i fællesskab taget et væsentligt skridt i den rigtige retning”.

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen siger:

”Vi oplever blandt ledere og medarbejdere en stor vilje til at tænke i nye løsninger. De fælles principper for modernisering understøtter denne udvikling. Moderniseringen af den offentlige sektor handler om at turde give slip på detailstyringen og styre efter mål og resultater”.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, fortæller:

”Principperne slår fast, at man i stat, regioner og kommuner skal vise ledere og medarbejdere tillid og give plads til deres faglige dømmekraft. Det er godt, så vi i højere grad kan bruge tiden på borgerne og skabe resultater. En ny FTF-undersøgelse slår fast, at medarbejderne ikke er nogen blokering for udvikling, men allerede er i fuld gang med at øge produktiviteten i den offentlige sektor”.

Formand for KL, Erik Nielsen, udtaler:

”I kommunerne gennemfører vi store faglige omstillinger. De er båret af politiske målsætninger om at levere ydelser af endnu højere kvalitet inden for den økonomiske ramme.  De nye principper kan medvirke til, at velfærdsløsningerne skabes i et tillidsfuldt samspil mellem kommunens ledere, medarbejderne, borgeren, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.”

Formand for OAO, Flemming Vinther, udtaler:

”Med aftalens samlede pakke går vi fra ord til handling. Center for offentlig innovation bliver en helt afgørende drivkraft i at omsætte principperne om tillid, faglighed og innovation til virkelighed. Er medarbejdere og ledere i tvivl om, hvordan de kommer i gang, eller har de allerede iværksat en god idé, som bør spredes til andre, kan de få hjælp og rådgivning af centret".

"OAO glæder sig til, at alle parter kommer i arbejdstøjet for at leve op til ambitionerne, både lokalt og centralt”.

Se de syv aftalte principper her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering