28. juni 2013

Kommunernes opgaver på vandløbsområdet i første generation vandplaner

KL er bekendt med, at en lang række kommuner er blevet kontaktet af lokale interessenter med henblik på dialog om indsatsen efter vandplanerne, specielt indsatsen i forhold til vandløbene. På den baggrund gives her en information om den forventede proces for vandplanerne.

Sagen

De statslige vandplaner er netop sendt i ny høring frem til den 23. december 2013. Derefter behandles høringssvarene, og ministeren vurderer, om planforslaget skal ændres.

 Den efterfølgende proces ser således ud:

 • Vandplanen forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af 2014
 • Kommunerne udarbejder forslag til vandhandleplan senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse, jf. Miljømålslovens § 31b. Handleplanen sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Vandhandleplanen prioriterer indsatserne fra vandplanen, men vandhandleplanen må ikke indeholde specifik projektering af indsatserne
 • Vandhandleplanen vedtages senest et år efter vandplanens offentliggørelses, jf. Miljømålslovens § 31c - dvs. senest i første halvår af 2015
 • Kommunerne skal herefter udarbejde konkrete projekter, som udmønter indsatsen. Her indgår dialog med de berørte lodsejere, konsekvensvurderinger mv. Det forløb varer flere måneder inkl. ansøgninger om finansiering. Herefter følger den fysiske implementering. 

Specifikt for virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse indeholder planlægnings- og implementeringsprocessen bl.a. følgende elementer:

 • Indledende lodsejerdialog og evt. politisk behandling
  • Ansøgning om midler til konsekvensvurdering
  • Konsekvensvurdering, konsulentundersøgelse og lodsejerkontakt gennemføres
  • Politisk behandling
  • Ansøgning om gennemførelse af regulativændring
  • Indsendelse af konsekvenskort til Fødevareministeriet
  • Udarbejdelse af forslag til regulativændring eller vedligeholdelsesbestemmelser for private vandløb
  • Høring af forslag
  • Behandling af høringssvar og godkendelse af regulativ eller vedlige-holdelsesbestemmelse
  • Orientering af Fødevareministeriet om regulativændring eller vedligeholdelsesbestemmelse
  • Evt. klagebehandling for vedtagne regulativer eller vedligeholdelsesbestemmelser
  • Orientering af Miljøministeriet og Fødevareministeriet om endelig vedtagelse af regulativ eller vedligeholdelsesbestemmelse og tidspunkt for ikrafttrædelse.  

Såfremt lodsejerne skal kunne søge om kompensation for ændret vandløbsvedligeholdelse i 2015, skal der foreligge konsekvenskort primo 2015. Ifølge gældende lovgivning og de hidtil beskrevne processer kan det konkrete fysiske ændrede vandløbsvedligeholdelse dermed vanskeligt nås at blive implementeret i 2015, dvs. i indeværende første vandplanperiode 2010-2015.

Indsatsprogram og mulige virkemidler for anden planperiode 2016-2021 forventes af foreligge i løbet af 2015. I denne proces vil der også være en vurdering af, hvilken rolle virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse skal spille i anden planperiode.  

Det vil være vanskeligt for kommunerne at gennemføre konkrete dialoger med de lokale interessenter om ændret vandløbsvedligeholdelse af vandløbene, før der ligger vedtagne statslige vandplaner.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde udkast til Vandplanerne her.

Kontaktperson i KL

Konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk