25. juni 2013

Kommunale opgaver indenfor adresseprogrammet i grunddataaftalen

Der foreligger nu en godkendt implementeringsplan for adresseprogrammet, og der foreligger en endelig plan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Kommunernes opgave som adressemyndighed bliver større.

KL og regeringen indgik - i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - i oktober 2012 en aftale om at skabe bedre grunddata, herunder ét autoritativt register for adresser. Det skal blandt andet tilføjes adresser på kolonihaver og erhvervsejendomme, og de oplysninger, der ligger i adresseregisteret, skal være af høj kvalitet.

Danmarks adresser spiller i dag en fundamental rolle som fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. En adresses beliggenhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig oplysning. Også i den private sektor udgør data om adresser en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik.

Kommunerne er efter BBR-loven ansvarlige for, at adresseregistret er opdateret, er uden fejl og er aktuelt, hvorfor opgaven kræver ledelsesmæssig fokus.

I forhold til arbejdet om at skabe et autoritativt adresseregister kan der nu orienteres om følgende:

 • Der foreligger nu en godkendt implementeringsplan for programmet, og der foreligger en endelig plan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår,
 • Der er jf. aftalen mellem KL og regeringen behov for
  • et mindre kommunalt ressourceforbrug i efteråret 2013
  • en større kommunal indsats i 2. halvår 2014 og frem til efteråret 2015 med at supplere adressebestanden med nye adresser, primært for personer og erhverv
  • en løbende vedligeholdelsesindsats
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stiller nye it-værktøjer til rådighed for kommunernes opgave med at supplere adresser i maj-juni 2014
 • Der er i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret en Taskforce gruppe, der forbereder den kommunale indsats med at etablere nye adresser
 • Der vil være support til rådighed for kommunernes opgaveløsning med at supplere adresserne.

Der må tages forbehold for, at diverse tidsangivelser kan risikere at blive ændret undervejs i forløbet.

Sagen

Den kommunale opgave med at supplere og kvalitetssikre adressebestanden forventes fordelt i forholdstallene 10:60:30 over 2013-2015..

Den kommunale økonomi i adresseprogrammet

Økonomien i adresseprogrammet var en del af økonomiaftalen for 2013.

Skønnet samlet kommunalt ressourceforbrug Delaftale 2: Adresser

 Kommunerne (mio. kr.)

2013

2014

2015

2016 →

Supplering og kvalitetssikring af adresser

4,9

53,3

38,7

 

Vedligeholdelse af adresser

 

 

24,7

24,7

 

Vedligeholdelsesopgaven er vigtig for at offentlige myndigheder og den private sektor har korrekte adresseoplysninger. Den løbende kommunale vedligeholdelsesopgave bliver større i 2015 og frem, da den adressepopulation, der tilføjes i løbet af 2013 og 2014 også skal vedligeholdes. Dette skal der ressourcemæssigt tages højde for i kommunerne.

Planen for, hvem der gør hvad og hvornår, foreligger nu. Det indebærer, at det konkrete arbejde med at udvikle it-værktøjer til kommunernes fremtidige brug, når der skal rettes og fastsættes nye adresser, kan gå i gang.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil frem mod midten af 2014 og med bistand af KOMBIT udvikle it-løsninger, som kommunerne skal anvende i arbejdet med at supplere adressebestanden fra og med maj 2014.

Taskforce i Minisiteriet for By, Bolig og Landdistrikter

Der er i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedsat en Taskforce (medarbejdere fra ministeriet, kommunerne og KL), der forbereder den kommunale opgave med supplering af adressebestanden.

Kommunalt ressourceforbrug og kommunale opgaver i 2013

Den kommunale opgave i 2013 bliver at fjerne fejl og mangler, der ikke kan rettes maskinelt i den eksisterende adressebestand. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil i løbet af september-oktober måned 2013 – til hver enkelt kommune – sende lister over konstaterede fejl og mangler, som – gerne inden udgangen af 2013 skal rettes i BBR. Det skønnes med nogen usikkerhed, at arbejdsopgaven vil være op til et par ugers arbejde for en gennemsnitskommune.

Mindre kommunal opgave i relation til administrative inddelinger

Adresseprogrammet fører også til forbedringer i vedligeholdelsen af grunddata om Danmarks administrative, geografiske inddeling (DAGI).

De to obligatoriske kommunale inddelinger (afstemningsområder og supplerende bynavne) skal fortsat vedligeholdes af kommunen, men det er aftalt med staten, at inddelingerne skal ligge i Geodatastyrelsen (GST). GST udsender i efteråret 2013 til kommunerne et oplæg til afstemningsområder. Opgaven med at kvalitetssikre oplysningerne og rette eventuelle fejl vurderes at være mindre ressourcekrævende.

Kommunalt ressourceforbrug, nye it-værktøjer og kommunale opgaver i 2014

Kommunernes ressourceforbrug til at supplere adressebestanden bliver størst i 2014.

Der vil i 2014 være tre hovedopgaver for kommunerne med at supplere adressebestanden. Det drejer sig om fastsættelse af adresser for personer, erhvervslivet og øvrige væsentlige adresser. I bilag 1 er der foretaget et skøn over omfanget af nye adresser under forudsætning af, at der mangler 25% og 6% for henholdsvis person- og erhvervsregistreringer.

Opgaven med at supplere adresser på personer er defineret som en bopælsadresse eller midlertidig opholdsadresse for personer i perioden 1. april -1. oktober vil primært omfatte kolonihaver, husbåde, feriecentre o. lign.

Adresser på erhvervslivet omfatter primært butikscentre, sygehuse, universiteter og virksomheder med flere produktionsenheder. Sidstnævnte skal registreres på P-nr.-niveau.

Øvrige adresser kan omfatte ubebyggede arealer med publikumsinteresse som f.eks. idrætsanlæg samt større tekniske anlæg.

Planen er, at kommunerne supplerer adresser i følgende tidsperioder:

Personadresser:                  Perioden maj 2014 – april 2015

Erhvervsadresser:               Perioden juli 2014 – april 2015

”Øvrige adresser”:               Perioden november 2014 – oktober 2015

Arbejdet med at supplere adresser bliver størst for storby-kommuner med meget erhvervsliv og/eller mange kolonihaver, og opgaven bliver relativ beskeden for de mindste kommuner.

I forlængelse af opgaven med at supplere adressebestanden, vil arbejdsbyrden også være stærkt påvirket af, at kommunerne får en større sagsbehandlingsopgave i form af partshøringer, etablere samarbejde og dialog med ejere, lovliggørelsessager og løbende besvare borgerhenvendelser m.v.

It-værktøjer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil udvikle nye it-løsninger. De vil indeholde geografi til opdatering af nye adresser, men de er først færdige og klar til brug i maj-juni 2014.

Der vil blive udviklet dels en GIS-baseret it-løsning, hvor kommunerne skal oprette adresser (adresseklient) og en GIS-baseret løsning, hvor kommunerne kan føre dialog med ejere m.v. (dialogklient).

Kommunale medarbejdere kan blive uddannet i brugen af it-værktøjet i perioden februar-april 2014. På nuværende tidspunkt forventes uddannelsen gennemført som regionale møder af ca. 4 timers varighed.

Da it-værktøjerne til at kunne tilføje de supplerende adresser først er til rådighed maj-juni 2014 forventes den kommunale opgave først at kunne påbegyndes i juni 2014.

Bidrag fra Taskforcen

Parallelt med udviklingen af it-værktøjer vil Taskforcen analysere og udarbejde anvendeligt materiale til brug for den kommunale opgave med at supplere adresser. Materialet kan bl.a. indeholde lister over de adresser, der skal suppleres med i den enkelte kommune. Materialet vil blive distribueret til/tilsendt den enkelte kommune forud over den kommunale opgaveløsning – formentlig begyndende i april 2014.

Understøttelse og support til kommunale sagsbehandlere

Der vil i efteråret 2013 blive oprette en dialogportal i KL. Dialogportalen skal understøtte den kommunale opgave – især med supplering af adresser.

Dialogportalen tænkes at få følgende formål:

 • Mulighed for at de kommunale sagsbehandlere – indbyrdes - kan drøfte tekniske og faglige spørgsmål i forbindelse med suppleringen af adresser
 • Mulighed for at adressere spørgsmål til Taskforcen
 • Løbende orientering fra KL og Taskforcen om relevante emner.

Hvis du vil vide mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet publikationen ”På vej mod endnu bedre adresser”, om kommunernes nye opgaver i relation til adresser. Denne kan hentes på følgende link: www.adresseprogrammet.dk eller på: www.mbbl.dk/publikationer.

Herudover vil der på www.adresseprogrammet.dk løbende blive orienteret om adresseprogrammet, herunder vil en række dokumenter som f.eks. en detaljeret implementeringsplan være tilgængelige for særligt interesserede.

Kontaktperson i KL

Tine K. Garbers, KL på TKG@kl.dk eller på telefon 33 70 34 64.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Bilag 1 - Skøn over behovet for nye adresser