27. juni 2013

KL glæder sig over bred aftale om kommunalreform

KL noterer med tilfredshed, at alle Folketingets partier er nået til enighed om mindre justeringer af kommunalreformen.

KL frygter dog for miljøkonsekvenserne af, at opgaver vedrørende råstofindvinding og deponier overtages af henholdsvis regionerne og staten.

”KL har længe efterspurgt klarhed om, hvilke ændringer i den nuværende opgavefordeling der vil blive gennemført. Det er meget fint, at evalueringen nu er afsluttet, og at opgavefordelingen i al væsentlighed fastholdes uændret,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

Han understreger, at evalueringen har vist, at kommunalreformen har fungeret efter hensigten, og at den nuværende opgavefordeling er fornuftig.

Samtidig konstaterer han, at de aftalte justeringer skal holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. ”Man må derfor afstemme forventningerne i forhold til kommunernes økonomiske forudsætninger,” siger KL’s formand.

”De mindre ændringer, der nu er vedtaget, giver i det store og hele meget god mening. Det er fx udmærket med en national koordinering for de højt specialiserede sociale tilbud og en styrket monitoreringsindsats på genop-træningsområdet.”

”Det er til gengæld stærkt uheldigt, at opgaver vedrørende råstofindvinding og deponier nu bliver flyttet fra kommunerne. Det er ærgerligt, at regeringen og Folketingets partier på dette område har valgt en anden tilgang, end når det gælder andre dele af kommunalreformen, for det er alene kommunerne, som kan anlægge et helhedssyn og tænke lokale hensyn til miljø, natur, grundvand osv. sammen med fx gravetilladelser.”

”Jeg frygter derfor for miljøkonsekvenserne af, at disse opgaver nu skal overtages af regionerne og staten,” siger Erik Nielsen.

Yderliere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Alle partier enige om at justere kommunalreformen