21. juni 2013

Gode intentioner i jagten på den perfekte pædagoguddannelse

KL deler regeringens opfattelse af, at der er behov for en faglig styrket pædagoguddannelse med øget specialisering og faglig fordybelse. Men der skal ske mere end blot en ændring af bekendtgørelsen, lyder det fra KL.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er fredag blevet enige om et forlig om pædagoguddannelsen, som skal hæve barren for morgendagens pædagoger, styrke indsatsen for de mest udsatte mennesker med handicap og forberede pædagogerne til deres rolle i fremtidens skole.

KL mener, at forliget baner vejen til et løft i kravene til pædagoguddannelsen. Blandt ændringerne er en specialisering efter tre spor, hvor det første år på uddannelsen er fælles, og derefter vælger de studerende mellem småbørnspædagogik fra nyfødte til fem år, skole- og fritidspædagogik for 6-18-årige samt social- og specialpædagogik.

”Det er positivt med en specialisering af pædagoguddannelsen. Det er noget, vi længe har efterspurgt i kommunerne særligt i forhold til social- og specialpædagogikken,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Også en øget specialisering af pædagogernes rolle på skoleområdet ser KL frem til.

”Pædagogerne skal spille en helt ny rolle i den helhedsorienterede skole – de skal bidrage til at gøre skoledagen mere varieret og trække styrkerne fra SFO’erne og de øvrige fritidstilbud ind i skolen. Pædagogerne skal fx bruge tid på understøttende undervisning, øge motivationen blandt eleverne, sætte fokus på inklusion og socialt udsatte mv. Pædagogerne og det øvrige pædagogiske personale er altså en del af løsningen på de udfordringer, som folkeskolen står overfor, og derfor er det godt, at dette tilgodeses i forliget,” siger Jacob Bundsgaard.

Forliget lægger op til, at professionshøjskolerne skal have pligten til at fordele optaget på studieretningerne.

”Det er ikke godt nok. Fordelingen skal ske i overensstemmelse med indretningen af arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt, at arbejdsmarkedets parter bliver inddraget. Efterspørgslen skal styre udbuddet, og vægtningen skal derfor ske efter aftale med KL,” siger Jacob Bundsgaard.

Han pointerer desuden, at det er vigtigt, at professionshøjskolerne har et fagligt miljø, der understøtter specialiseringerne:

”Et kvalitetsløft forudsætter en ny og bedre undervisning med tydeligere afsæt i fagets metoder, handlekompetencer og pædagogiske praksis. Der er samlet set brug for, at uddannelsesmiljøet professionaliseres ved i højere grad at være baseret på mere sikker viden om forskellige pædagogfaglige indsatser, tilbud mv. samtidig med, at de pædagogstuderende konkret trænes langt mere i at anvende dem i praksis,” siger Jacob Bundsgaard.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på 3370-3333

YDERLIGERE MATERIALE