20. juni 2013

EU-Domstolen udvider handicapbegrebet til at omfatte langvarigt syge

Handicapbegrebet er blevet udvidet i en ny dom fra EU-domstolen til også at omfatte langvarig helbredelig eller uhelbredelig sygdom. Samtidig tilføjer dommen deltid til de hensigtsmæssige foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal tilbyde, så længe det ikke pålægger arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde.

Dommen kan betyde store udfordringer for kommunerne som arbejdsgiver

På baggrund af en præjudiciel forelæggelse fra Sø- og Handelsretten i Danmark afsagde EU-domstolen dom i to sager den 11. april 2013.

Begge sager handler om definitionen af handicapbegrebet, og om deltid er en hensigtsmæssig foranstaltning i forhold til at beholde en handicappet medarbejder på arbejdspladsen.

Handicapbegrebet er med denne dom blevet udvidet til også at omfatte langvarig helbredelig eller uhelbredelig sygdom. Derudover kan deltid være en af de tilpasningsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal tilbyde medarbejderen. Det betyder, at det fremover kan blive en stor udfordring for kommunerne at vurdere, hvornår der er tale om en almindelig sygdom og hvornår der er tale om handicap.

Er det tale om handicap, bliver det afgørende, om arbejdsgiveren har iværksat hensigtsmæssige foranstaltninger, som kan hjælpe medarbejderen til at beholde sit job.

Piskesmæld og slidgigt som eksempel

Det var HK, som anlagde sagerne mod to danske virksomheder, der havde opsagt medarbejdere efter 120 sygedage. Medarbejderne led af henholdsvis piskesmæld og slidgigt i ryggen.

Sø- og Handelsretten ønskede, at EU-domstolen skulle tage stilling til;

  • om en tilstand, der skyldes en diagnosticeret uhelbredelig sygdom eller en diagnosticeret forbigående sygdom, er omfattet af handicap begrebet,
  • om en medarbejder, hvis eneste kompensationsbehov er deltid, må anses for handicappet,
  • om deltid er omfattet af ”hensigtsmæssige foranstaltninger” i henhold til forskelsbehandlingslovens § 2a,
  • samt om 120 dages-reglen i funktionærloven er i strid med EU-retten.

EU-domstolen fastslår i dommen, at handicapbegrebet omfatter en tilstand, der er ”forårsaget af en lægelig diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed”.

Dette er en ny definition af handicapbegrebet, hvor EU-domstolen nu har slået fast, at en helbredelig eller uhelbredelig sygdom, der er langvarig kan falde ind under handicapbegrebet. Det har hidtil været anerkendt i retspraksis, at handicapbegrebet alene omfatter skader som følge af handicap, men ikke skader som følge af sygdom.

Hensigtsmæssig foranstaltning

I forhold til spørgsmålet om foranstaltninger udtaler EU-domstolen, at karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, ikke er afgørende for, om en persons helbredsmæssige tilstand skal anses for omfattet af handicapbegrebet.

EU-domstolen mener, at deltid er omfattet af de tilpasningsforanstaltninger som arbejdsgiveren skal tilbyde medarbejderen i forhold til forskelsbehandlingsloven § 2a, hvilket er nyt i forhold til dansk ret. Dog er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at tilbyde deltid, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsvis stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, kan der stilles spørgsmålstegn ved om byrden kan anses for at være uforholdsmæssig stor.

120 dages-reglen

Funktionærlovens § 5, stk. 2 om opsigelse med forkortet varsel på grund af 120 dages sygefravær er ifølge EU domstolen i strid med beskæftigelsesdirektiv 2000/78/EF. EU-Domstolen finder, at reglen er udtryk for indirekte forskelsbehandling i de tilfælde, hvor sygefraværet er en følge af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med den forpligtigelse, som arbejdsgiveren har til at foretage tilpasninger i rimeligt omfang. I sådan et tilfælde er en handicappet arbejdstager nemlig generelt udsat for højere risiko end andre medarbejdere for at kumulere sygefraværsdage og nå 120 dages-grænsen og dermed blive afskediget med forkortet varsel.

Sagerne afgøres i efteråret 2013

Det vil nu være op til Sø- og Handelsretten at afgøre, om Funktionærlovens § 5, stk. 2 er objektivt begrundet i et sagligt formål, og hvorvidt midlerne til at opfylde det saglige formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Det vil ligeledes være op til de danske domstole fremover at definere sygdom af lang varighed ligesom domstolene vil skulle tage stilling til, i hvilke situationer deltid kan pålægges arbejdsgiver som en passende foranstaltning.

Sagerne skal afgøres i Sø- og Handelsretten i efteråret 2013.

YDERLIGERE MATERIALE