08. januar 2013

Screening og sagsgennemgang i Haderslev Kommune

Langt de fleste kommuner har fokus på kvaliteten i indsatsen og sagsbehandlingen på børne- og familieområdet. Det gælder også i Haderslev Kommune, hvor man er i gang med at gennemføre en ambitiøs omlægning af hele børne- og ungeområdet – Haderslevreformen.

 

Et væsentligt element i Haderslevreformen er et fokus på tidlige, tværfaglige og sammenhængende indsatser for børn med særlige behov. Gennem en større analyse fik man viden om, hvordan et grundlæggende og fælles børnesyn kan styrke og understøtte den løbende udvikling af kommunens indsats over for de mest udsatte børn og deres familier på tværs af de almene og specialiserede indsatser. Det skete i samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) og en styregruppe med direktør Charlotte Veilskov Friis for bordenden.

Direktør Charlotte Veilskov Friis siger: ”Vi ønskede at få et solidt overblik over vores aktuelle praksis i myndighedsbehandlingen på børne- og familieområdet, og ved at inddrage KLK i dette arbejde fik analysen både den nødvendige faglige tyngde og samtidig sikrede konsulenterne den dialog på tværs, som er en af grundpillerne i Haderslevreformen”.

Analysen omfattede særligt følgende elementer:

  • En screening af 400 forebyggelses- og anbringelsessager
  • En dialogorienteret analyse af udvalgte enkeltsager
  • En række workshops og seminarer med henblik på forankring af analysens resultater bredt i organi-sationen

Under hele forløbet var der en involvering af medarbejderne i familierådgivningen, både gennem deltagelse i styregruppen og det store antal workshops og seminarer. ”Vi blev bevidste om vores faglige udfordringer i afdelingen, såvel som vores stærke sider”, udtaler TR for rådgiverne Lone Johannsen.

Som resultat af arbejdet med sagsgennemgangen og de efterfølgende workshops har Haderslev Kommune fået belyst, hvad de nu skal tage fat på for at få dannet et fælles børnesyn på tværs af hele børne- og ungeområdet.

”Konsulenterne fra KLK har med deres store viden om forskning og god praksis fra andre kommuner, og med deres sagsgennemgang tilført vores organisation et helikoptersyn på vores praksis, som vi ikke selv kunne have skabt”, udtaler direktør Charlotte Veilskov Friis.

Derudover har kommunen fået forslag til en række konkrete indsatser og metoder, som man skal arbejde med i fremtiden.  Det er fx:

  • At være opmærksomme på at indsatserne skal være så tæt på barnets almindelige liv som muligt
  • At have en stærkere koordinering af den samlede kommunale indsats, herunder også med voksenområdet 
  • At være skarpe på hvornår der bruges aflastning og hvad formålet med denne indsats er
  • Fokus på ikke at frede psykisk syge forældre på arbejdsmarkedet – og dermed ekskludere dem
  • At have fokus på effekten af indsatsen snarere end på relationen med forældrene.

Hvis du vil vide mere om KLK’s dialogbaserede sagsgennemgang, kan du kontakte chefkonsulent Peter Bogh på peb@kl.dk eller tlf. 3370 3275  eller chefkonsulent Lars Lennart Jensen på llj@kl.dk eller tlf. 3370 3784.