09. januar 2013

Partnerskab på energiområdet

Energistyrelsen og KL tager nu initiativ til et partnerskab på energiområdet for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme den grønne omstilling.

Danmark står over for en omstilling af energisystemet. I 2050 skal energiforsyningen være 100 pct. baseret på vedvarende energi. For at det skal lykkes, er vi nødt til at tænke nyt og anderledes.

Sådan lyder meldingen fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

I energiforliget fra foråret 2012 er der afsat en pulje på 19 millioner kroner til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne. Disse midler, der vil blive udbetalt i 2014 og 2015, er udgangspunktet for det fælles initiativ.

”Jeg er meget tilfreds med, at puljemidlerne omsættes til noget, som fremmer den kommunale indsats i omstillingen af energisystemet – og som viser, hvordan partnerskaber mellem flere energiaktører er en del af løsningen”, fortæller Martin Lidegaard.

Partnerskabet består i 2013 af alle de energiaktører, som vil være med til at fremme den grønne omstilling i kommunerne.

”Vi inviterer alle energiaktørerne med til et partnerskab, hvor formålet er at fremme energiomstillingen i kommunerne. Det skal give os mere vedvarende energi, vi skal reducere energiforbruget, og det skal skabe arbejdspladser. Vi skal have gang i den grønne omstilling”, siger Martin Damm.

Fra 2014 tager partnerskabet udgangspunkt i de projekter, som får tilskud fra de 19 millioner kroner afsat i energiforliget. Her er tanken, at partnerskabets aktiviteter gennemføres som en åben proces, så øvrige aktører med interesse for partnerskabets aktiviteter og resultater løbende kan modtage information herom.

Med energiforliget er det besluttet at udarbejde en række nationale analyser af det danske energisystem inden udgangen af 2013. Det drejer sig bl.a. om analyser af energirenovering af bygningsmassen, fjernvarmens rolle, anvendelse af gasinfrastrukturen og anvendelse af bioenergi i Danmark. Resultaterne af disse analyser vil være en del af grundlaget for de initiativer, der støttes gennem puljen. Omvendt vil de erfaringer, der høstes gennem puljen, være værdifulde at inddrage i den statslige såvel som den kommunale strategiske energiplanlægning.

Energistyrelsen og KL igangsætter i 2013 en række aktiviteter med det delte formål:

  • at få skabt helhed i udmøntningen af puljen og at igangsætte og koordinere gennemførelsen af de bedst mulige projekter inden for denne ramme. Dermed bliver projekterne til glæde for alle kommuners fremtidige arbejde med strategisk energiplanlægning – og der dannes grobund for omstillingen væk fra fossile brændsler.
  • at samle forskellige energiaktører med henblik på evt. fremtidige forpligtigende samarbejder både i forhold til puljemidlerne – og samarbejder, som finansieres på anden vis.

Samarbejdet mellem Energistyrelsen og KL om at skabe et partnerskab løber til og med 2015, hvor de projekter, som tildeles midler fra puljen, forventes afsluttet og evalueret.

Oversigt over aktiviteter i 2013

 
25. februar 2013 Energiaktørernes partnerskabsdag 1 (åben for alle). Tilmelding via www.kl.dk/partnerskab
2. maj 2013 Politisk partnerskabsmøde på KL’s årlige politikerkonference om teknik og miljø
Efterår 2013 Energiaktørernes partnerskabsdag 2 (åben for alle)

 

For mere information om Partnerskabet kontakt civilingeniør Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen (bjk@ens.dk) eller chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL (brh@kl.dk) – eller se www.kl.dk/partnerskab.