09. januar 2013

Naturpleje er vejen til både vedvarende energi og arbejdspladser

Ifølge ny rapport kan naturpleje bidrage med både vedvarende energi og arbejdsplaser. God ide at gøre naturpleje til et forretningsområde, mener KL.

De beskyttede naturområder i Danmark rummer enorme ressourcer i overflødige uudnyttede planter som eksempelvis græs og siv. Planterne kan danne grundlag for op mod 20.000 stykker kvæg med mulighed for over tid at sikre eksportindtægter og arbejdspladser. Samtidigt kan områderne levere 550.000 tons tørstof af planter til vedvarende energiproduktion. Det svarer til energibehovet i omkring 50.000 enfamiliehuse.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, hvor der er set på, hvordan man kan gøre naturpleje til en forretning. 

Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet for Naturstyrelsen.

Tilgroning er den største trussel

De store potentialer kan dog kun realiseres, hvis naturplejen gøres rigtig, og naturområderne dermed beskyttes mod tilgroning. 

Tilgroning er nemlig en stor udfordring, da omkostningerne til at køre med maskiner umiddelbart er store, og fordi færre landmænd har kvæg på græs end tidligere. 

”Hvis vi kan ændre naturpleje fra at være omkostningsfuldt til at være noget, som både redder vores natur og skaber energi og arbejdspladser, så har vi et kerneeksempel på, hvordan vi løser flere problemer på en gang. Derfor er det vigtigt, at vi nu får undersøgt, hvordan vi helt konkret kan udnytte disse ressourcer,” siger miljøminister Ida Auken.

Fjern barrierer og giv gulerødder

KL mener, at det er en god ide at gøre naturpleje til et forretningsområde. Men det kræver både, at der fjernes en række barriere samt indarbejdes gulerødder at gå efter.

”Det er ikke rentabelt at pleje mange små isolerede naturarealer med hver sin ejer. Der skal skabes flere større og sammenhængende arealer. Det er derfor helt afgørende, at der i Landdistriktsprogrammet 2014-2020 afsættes midler til, at lodsejere, konsulenter og kommuner kan skabe disse projekter sammen, uden at det offentlige skal købe arealerne,” siger chefkonsulent i KL Troels Garde Rasmussen og fortsætter:

”Endelig oplever lodsejerne en del barrierer, hvis de prioriterer naturpleje. Fx kan de få problemer med fortsat at modtage den almindelige landbrugsstøtte. Det er jo ikke hensigtsmæssigt og bør laves om.”

YDERLIGERE MATERIALE