18. februar 2013

KL's høringssvar vedr. miljømålsloven om anden planperiode for Natura 2000-planerne

Miljøministeriet har fremlagt forslag til nyt planparadigme for anden planperiode af Natura 2000-planerne. Forslaget flugter imidlertid ikke interessenternes ønske om mere lokal dialog og den politiske aftale om en mål- og rammestyring.

Ifølge Miljøministeriet er formålet med lovforslaget, ”at styrke interessentinddragelse og forenkle regler for udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer og den opfølgende kommunale indsats.”

Baggrunden er todelt. For det første har en bred vifte af interessenter påpeget, at interessentinddragelsen oplevedes som reelt svag under den første periodes planprocesser, hvilket miljøministeren har været opmærksom på. For det andet har regeringen og KL med økonomiaftalen for 2013 aftalt, ”at reguleringen af vand- og naturindsatsen i næste planperiode inden for rammerne af direktiverne skal forenkles og tage afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes indsats.”

KL er af flere årsager særdeles kritisk overfor lovforslaget:

  • Interessentinddragelsen er diffus beskrevet – hensigten risikerer at gå tabt
  • Lovforslaget flugter ikke den med regeringen aftalte mål- og rammestyring
  • Forenklingen af reguleringen er i stedet blevet til et forfejlet forsøg på at ændre handleplanerne til arbejdsprogrammer.

KL finder det beklageligt, at de politiske hensigter og aftaler ikke synes at blive virkeliggjort med lovforslaget. På miljøministerens stormøde om Natura 2000-indsatsen den 10. oktober 2012, var der ellers flere relevante forslag – også fremført af kommuner og KL. For KL fremstår det uklart, om årsagen er, at lovforslaget siden på administrativt niveau er blevet et statsligt forsøg på regelforenkling.

Høringssvaret findes i sin fulde længde herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar til lovforslag om 2. planperiode for Natura 2000