19. februar 2013

KL efterlyser reelle ændringer i naturplaner

KL efterlyser mere lokal dialog og mere mål- og rammestyring i Natura 2000-planerne, end Miljøministeriet lægger op til i et nyt lovforslag.

”Både lodsejere og kommuner har ønsket mere lokal dialog, og derfor har miljøministeren igangsat en lovændring. Men forslaget fra ministeriet lever ikke op til de gode hensigter og til økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommer,” siger Martin Damm, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

På miljøministerens stormøde om Natura 2000-indsatsen 10. okt. 2012 var der ellers flere relevante forslag – også fremført af kommuner og KL.

Baggrunden for lovforslaget er todelt. For det første har en bred vifte af interessenter påpeget, at interessentinddragelsen blev oplevet som reelt svag under den første periodes planprocesser, hvilket miljøministeren har været opmærksom på.

For det andet har regeringen og KL med økonomiaftalen for 2013 aftalt, ”at reguleringen af vand- og naturindsatsen i næste planperiode inden for rammerne af direktiverne skal forenkles og tage afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes indsats.”

Den aftalte mål- og rammestyring er imidlertid udeblevet. I stedet er kommunernes handleplaner reelt blevet reduceret til arbejdsprogrammer. KL foreslår, at i stedet for både en statslig og en kommunal plan bør vi nøjes med en kommunal plan – stadig med bindende, ensartede statslige mål og statslig basisanalyse.

Martin Damm fortsætter:

”Det er afgørende at den konkrete indsats planlægges lokalt af kommunerne og gerne også Naturstyrelsens lokale enheder. Det er jo lokalt, at man har viden om, hvad der skal og kan gøres. Det er også lokalt, at man kan varetage den lokale dialog. Det skal ikke kun være i et lukket ministerielt udvalg i København.”

Samlet set er KL af flere årsager særdeles kritisk over for lovforslaget:

  • Interessentinddragelsen er diffust beskrevet – hensigten risikerer at gå tabt
  • Lovforslaget flugter ikke med den mål- og rammestyring, KL har aftalt med regeringen
  • Forenklingen af reguleringen er i stedet blevet til et forfejlet forsøg på at ændre de kommunale handleplanerne til arbejdsprogrammer.

Se KL´s høringssvar i dets fulde længde.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se KL's høringssvar til lovforslaget fra Miljøministeriet