14. februar 2013

Høringssvar om indgrebsmuligheder i det kriminalpræventive arbejde

KL har afgivet høringssvar om nye indgrebsmuligheder overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge og domfældte udviklingshæmmede.

Social- og Integrationsministeriet har den 21. december 2012 sendt forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kriminalpræventive sociale indsatser) i høring.

Forslaget rummer initiativer inden for følgende over­skrifter:

  • En styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.
  • Etablering af delvis lukkede afdelinger for børn og unge.
  • Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger og
  • Præcisering af kommunalbestyrelsens kriminalpræventive tilsyn.

 

På området for børn og unge handler det fx om, at der kan etableres del­vis lukkede afdelinger, forslag om at Ankestyrelsen skal monitorere ind­satsen i kommunerne og udvidelse til 2016 af perioden for udarbejdelse af kriminalpræventive planer på børne- og ungeområdet. På såvel børne-, unge- som voksenområdet gives der, hvis lovforslaget vedtages, hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan give bemyndigelse til, at ledere og stedfortrædere i såkaldt ’uopsættelige’ situationer kan inddrage effekter, aflåse døre til borgerens bopæl mv. På voksenområdet præciseres det særlige kriminalpræventive tilsyn med domfældte udviklingshæmmede.

 

KL har i høringssvaret især lagt vægt på,

  • at KL er indforstået med og støtter intentionerne bag udkastet til lov­forslag,
  • at KL er skeptisk over for delegation af myndighedskompetence til ledere og stedfortrædere af botilbud,
  • at det er problematisk, at udkastet til lovforslag ikke forekommer at være tænkt sammen med godkendelses- og tilsynsreformen,
  • at udkastet til lovforslag forekommer vanskeligt administrerbart, og at der derfor er behov for en lang række præciseringer, såvel i lov­tekst som i efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger,
  • at det er fuldstændig urealistisk, at lovforslaget skal kunne træde i kraft 1. juni 2013.

YDERLIGERE MATERIALE