19. december 2013

Den nye folkeskole får flere digitale læremidler

I august 2014 åbner dørene til en ny folkeskole. Her er en motiverende og varieret skoledag og elevinddragelse nogle af de elementer, der vil blive styrket med mere og bedre anvendelse af digitale læremidler. I 2014 afsættes yderligere 80 millioner kroner til kommunernes indkøb af digitale læremidler.

Regeringen har afsat en central pulje på 500 millioner kroner til it i folkeskolen. Midlerne skal medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler og styrke it som en integreret del af undervisningen i folkeskolen.

I 2014 bliver der udmøntet yderligere 80 millioner kroner fra puljen. Dermed kan alle skoler – både de, der allerede er godt i gang, og de, der skal til at begynde - fortsætte arbejdet med at styrke anvendelsen af it og digitale læremidler i den daglige undervisning.

”It kan styrke motivation og faglighed hos alle elever, fordi det både kan udfordre stærke elever og understøtte elever med særlige behov. På den måde er it med til at sørge for, at alle bliver så dygtige, de kan. Derfor har vi med folkeskoleaftalen tænkt it ind i alle fag bl.a. via arbejdet med de nye, forenklede Fælles Mål, som lægger op til, at digitale læremidler og it bliver brugt mere i den daglige undervisning. Den opgave skal de 80 millioner kroner til digitale læremidler bakke op om,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Digitale læremidler kan relatere undervisningen til virkeligheden. Vi ved fra forskning, at elever lærer bedre, hvis læringsprocessen tager udgangspunkt i deres hverdag og i deres omverden. Digital læring med fx simulering af miljøkonsekvenser eller produktion i en virksomhed giver mulighed for en motiverende og varieret undervisning,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Kommunerne kan anvende midlerne til medfinansiering af indkøb fra 1. januar 2014. De modtager i starten af januar et brev med yderligere information. Kommunerne skal medfinansiere egne indkøb med et beløb, som mindst svarer til den statslige andel.

Fakta

Regeringen har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012 til 2015 til øget anvendelse af it i folkeskolen. Indsatsen indgår i regeringens aftale om et fagligt løft af folkeskolen og er samtidigt en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Indsatsen har til formål at:

  • Udvikle markedet for digitale læremidler og øge anvendelsen af it og digitale læremidler
  • Sikre at alle elever har adgang til velfungerende it i undervisning og læringsprocesser
  • Understøtte, at der lokalt er klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler, og understøtte ar-bejdet med digitale læringsmål
  • Bidrage til at opnå ny og generalisérbar viden om it-baseret undervisning, der kan formidles nationalt. Det sker bl.a. via en række demonstrationsskoleforsøg, hvor forsknings- og vidensinstitutioner, professionshøjskoler og 21 folkeskoler samarbejder om i alt fire projekter

Hovedparten af de 500 millioner kroner er afsat til at medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler.

Læs mere her: www.uvm.dk/itifolkeskolen

Kontakt:

Undervisningsministeriet:

Sekretariatsleder UNI•C Caroline Lillelund Lindved, tlf. 3392-5510

Presseansvarlig Karen Tidemann, tlf.  3392-5098

KL

Vicekontorchef Lis Sandberg, tlf. 3370-3311

Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf. 3370-3536