03. september 2012

KL´s høringssvar til bekendtgørelsesændring vedr. krav om indberetning af lukning og genåbning af vandforsyningsboringer

Ændringsforslaget flytter ansvaret for indberetning af data om lukning af vandværksboringer fra kommunerne til ejeren af boringen. Kommunerne har indtil 2010 indberettet lukninger af boringer i medfør af jordforureningsloven, nu overføres bestemmelsen til vandforsyningsloven. Efter ændringen skal kommunerne kvalitetssikre ejerens indberetning i stedet for selv at gennemføre den.

KL finder, at det er gode ændringsforslag. Dels bidrager ændringerne positivt til at forenkle strømmen af data og lagring af (næsten) samme data flere steder. Dels kommer kravet om indberetningen ind i vandforsyningsloven, det sikrer formentlig, at flere vandværker og kommuner husker indberetningen.

KL finder det naturligt og ønskeligt, at der arbejdes videre mod direkte indberetning fra producenten af data til den centrale database (JUPITER). Kommunernes rolle er en kvalitetssikring (tilsyn) med indberetningen. Sådan er det i dag for boringsdata og analysedata på råvand og drikkevand, derved reduceres fejlkilder knyttet til manuel håndtering af data.

Det ligger i direkte forlængelse af denne metodik, at ejerne af vandværksboringer selv indberetter ændringer i boringernes driftsstatus til JUPITER. Kommunernes rolle bliver tilsvarende en kvalitetssikring (tilsyn) med de indberettede data.

KL forudsætter, at der skabes en entydig og tidssvarende indberetningsfacilitet, så det bliver enkelt at håndtere indberetningen både for ejerne af vand-indvindingsanlæg og for kommunerne. Det forudsættes endvidere, at staten finansierer opbygning og vedligehold heraf.

Høringssvaret findes i hele sin længde i pdf-filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsesændring vedr. krav om indberetning af lukning og genåbning af vandforsyningsboringer