12. oktober 2012

Vedr.: Ny digital selvbetjeningsløsning til ejendomsdata

Digital adgang til mere end 40 ejendomsoplysninger bl.a. via boligejer.dk vil spare kommunerne ca. 16 mio. kr. om året, når projektet er fuldt indfaset i 2015.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes i løbet af den næste måneds tid at give digital adgang til mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger via en selvbetjeningsløsning. Målet er at forenkle og effektivisere adgangen til relevante data for ejendomshandlere, boligadvokater, rådgivere og borgere.

Selvbetjeningsløsningen har været undervejs i flere år, og skal afløse det eksisterende Grønne Ejendomsskema. Ved en ejendomshandel har mægler eller anden rådgiver brug for 40-50 forskellige ejendomsoplysninger. En af udfordringerne har derfor været at standardisere en række af disse oplysninger og få gjort flest mulige data digitalt tilgængelige. Ministeriet har således investeret ca. 60 mio. kr. i at gøre data bedre (f.eks. olietanke og varmeforsyning).

Det er således forventningen, at primært ejendomsmæglere og boligadvokater vil opleve en bedre borgerservice, idet de får adgang til langt flere ejendomsdata, data er fra forskellige myndigheder, oplysningerne returneres hurtigere, datakvaliteten er bedre, og alle oplysninger er samlet i én rapport.

Overgangsløsning for kommunale oplysninger

Det er lykkedes at få de fleste data med, men der vil i en overgangsfase frem til 2015 fortsat være behov for, at kommunerne på forespørgsel indberetter data i relation til seks ejendomsoplysninger.

Der arbejdes videre med at gøre disse oplysninger digitalt tilgængelige, og det tilstræbes naturligvis at gøre overgangsperioden kortest muligt af hensyn til kommunerne, der gerne hurtigst muligt skal kunne høste de økonomiske gevinster på omkring 15-16 mio. kr. om året. Disse gevinster knytter sig primært til sparet arbejdstid og løn.

Kommunale effekter ved den digitale selvbetjeningsløsning:

Digital adgang til ejendomsoplysninger medfører at:

  • Kommunerne vil kunne høste en nettogevinst på omkring 16 mio. kr. om året, når projektet er fuld indfaset i 2015
  • Nettogevinsten på 16 mio. kr. består af et sparet tidsforbrug, der er opgjort til 56 mio. kr. Herfra skal trækkes 40 mio. kr. i tabt gebyrindtægt. Gevinsten i sparet tidsforbrug kan ligge spredt ud over flere forvaltninger, fordi flere forskellige forvaltninger via stjernehøring kan være involveret i udarbejdelse af den nuværende besvarelse til ejendomsmæglere og andre
  • Kommunerne kompenseres for at etablere af en midlertidig semiautomatisk løsning i en 3-årig overgangsperiode. Kompensationen udgør et basisbeløb og et differentieret beløb, der er afhængig af den enkelte kommunes ejendomsmasse
  • Kommunerne i overgangsperioden frem til 2015 skal indberette fem ejendomsoplysninger i stedet for de nuværende 13 oplysninger.
  • Det nuværende grønne ejendomsskema vil blive udfaset til fordel for den nye Ejendomsdatarapport. Det er nemlig en forudsætning, at der ikke er processer og arbejdsgange, som overlapper med den nye selvbetjeningsløsning, for at kommunen kan høste gevinsten
  • Kommunen som eventuel bruger af den digitale selvbetjeningsløsning hurtigt og nem vil kunne få et samlet overblik over egne ejendomme.

Kommunikationsindsats

Ministeriet og KL vil informere løbende, således at kommunernes ledelse og sagsbehandlere får en bedst mulig information om både den fulde digitale løsning samt den kommunale håndtering af indberetninger i overgangsfasen. Der er tilsendt, og vil fortsat løbende tilgå kommunerne informationsbreve fra Ministeriet o. lign., ligesom der i november formentlig vil blive afholdt regionale informationsmøder.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere kan der hentes information på Ministeriets hjemmeside vedr. diadem på www.mbbl.dk/Ejendomme/Ejendomsdata i anvendelse/Ejendomsdatarapporten.

 

Kontaktperson i KL

Tine Garbers, Kontoret for Teknik og Miljø i KL. Telefon 33 70 34 64 eller tkg@kl.dk.